ikona cistenie auta

Poradca Môžete auto čistiť na ulici pred domom?

Foto: Auto BILD

21.6. 2016 14:00 Slovenské obce regulujú umývanie automobilov na verejných priestranstvách všeobecne záväznými nariadeniami. Môže za to hroziť pokuta.

Mnohí majitelia áut majú obmedzené možnosti na umývanie svojich dopravných prostriedkov. Veľká časť z nich totiž nechce pravidelne platiť za autoumyvárne, prípadne nemajú žiadnu nablízku. Samozrejme, tento problém sa netýka veľkých krajských miest, ale skôr spádových oblastí menších okresných miest.

Zdá sa, že poriadkumilovní vodiči majú predsa len navrch
Zdá sa, že poriadkumilovní vodiči majú predsa len navrch
Zdroj: Auto BILD

Na Slovensku sú aglomerácie, kde na desaťtisíce obyvateľov pripadá prinajlepšom hŕstka takýchto zariadení. Mnoho ľudí sa z toho dôvodu, prípadne pre finančnú úsporu, rozhodne svoje auto umývať na ulici priamo pred domom. Takéto počínanie však nie je správne, pretože vodič ním často porušuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) danej obce.

Nariadenie je zväčša na internete

Kameňom úrazy v tejto problematike je VZN o čistote verejných priestranstiev, ktoré sa v prípade väčšiny obcí na Slovensku zaoberá okrem iného aj umývaním motorových vozidiel na verejnom priestranstve. Ako však môže obyvateľ danej obce zistiť, či svojim konaním porušuje takéto nariadenie? Pri našom prieskume nám na to stačil internetový vyhľadávač.

VZN o čistote verejných priestranstiev je zväčša
VZN o čistote verejných priestranstiev je zväčša
Zdroj: Auto BILD

Mestské samosprávy z veľkej časti zverejňujú svoje VZN na webových stránkach obce. Ak vás teda zaujíma, či v mieste vášho bydliska môžete umývať svoje vozidlo na verejnom priestranstve, odporúčame pozrieť si oficiálnu stránku obce. Taktiež môžete do vyhľadávača zadať frázu v tvare “*obec* VZN o čistote verejných priestranstiev”.

Určite by ste si mali preveriť, či umývaním automobilu neporušujete dané nariadenie. Sankcie sa totiž v závislosti od konkrétnej samosprávy pohybujú vo výške od približne 30 eur v blokovom konaní, až po 6-násobky tejto sumy v konaní priestupkovom. Umývanie auta pred domom sa teda môže poriadne predražiť.

Samozrejme, pokiaľ vozidlo čistíte na svojom súkromnom pozemku, VZN sa na vás nevzťahuje. Napriek tomu by ste však mali myslieť na fakt, že na umývanie je vhodné používať biologicky degradovateľné prostriedky, ktoré sa v pôde rozložia. Vďaka tomu neohrozujú vodné zdroje a podzemné vody, ani obyvateľov obce.

Ak svoj automobil umývate sami a chcete ho čo najlepšie ochrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia, je dôležité dbať aj na správnu techniku umývania. Neopatrným umývaním autu môžete viac uškodiť, ako pomôcť. Stačí totiž nepatrné narušenie laku automobilu a neželaná hrdza sa na ňom začne rozpínať.

Zdá sa, že poriadkumilovní vodiči majú predsa len navrch
Zdá sa, že poriadkumilovní vodiči majú predsa len navrch
Zdroj: Auto BILD

VZN v desiatich mestách Slovenska

V našom prieskume o situácii v tomto smere sme náhodne vybrali desať miest Slovenska, od veľkých metropol až po menšie mestečká. Takto sme postupovali práve preto, aby bolo zrejmé, že VZN o čistote verejných priestranstiev sa môže líšiť od obce k obci.

Nariadenia definujú pojem “Verejné priestranstvá” zväčša ako miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, prípadne sú verejne prístupné. Sú to najmä mestské komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty, podjazdy, mosty, parkoviská a pod.), verejné priechody, klenby, verejné schody, verejné sady, parky, lesy, zverejnené záhrady a ostatná verejná zeleň.

VZN o čistote verejných priestranstiev v náhodne vybraných mestách:

Právnické a fyzické osoby sú povinné dodržiavať čistotu a poriadok na verejných priestranstvách. Nesmú:
Bratislava - Staré Mesto:
umývať a čistiť motorové vozidlo s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových a smerových svetiel a štátnych poznávacích značiek čistou vodou na miestach, kde je na komunikáciách vybudovaná kanalizácia,
Bratislava - Petržalka:
vykonávať opravy motorových vozidiel, vypúšťať a vymieňať prevádzkové náplne vozidla a umývať motorové vozidlá s výnimkou vysávania a čistenia interiéru, nutného čistenia skiel, svetiel a evidenčných čísiel,
Fiľakovo:
umývať motorové vozidlá a iné mechanizmy a vykonávať ich údržbu na verejných priestranstvách, vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch, znečisťovať fontány, kúpať sa v nich osobám aj zvieratám.
Holíč:
vykonávať opravy motorových vozidiel a výmenu oleja, okrem nutných drobných opráv a umývať motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, svetiel a evidenčných čísiel,
Košice:
umývať motorové vozidlá alebo nakladať s látkami znečisťujúcimi životné prostredie na iných miestach, než ktoré sú na to určené.
Ružomberok:
na verejných priestranstvách a v blízkosti vodných tokov a zdrojov pitnej vody umývať a čistiť vozidlá každého druhu
Svidník:
znečisťovať verejné priestranstvá pľuvaním, zvratkami, splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami, odpadovými vodami alebo inými znečisťujúcimi tekutinami; zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidla každého druhu na verejných priestranstvách
Spišská Nová Ves:
umývať motorové vozidlá a mechanizmy v povrchových vodách alebo odkrytých podzemných vodách (zákon č. 184/2002 Z.z. §35 ods 10), ako aj umývať motorové vozidlá na verejných priestranstvách
Trenčín:
umývať a čistiť motorové vozidlá s výnimkou nutného čistenia skiel, reflektorov, koncových svetiel a štátnych poznávacích značiek vozidiel
Trnava:
znečisťovať tekutinami verejné priestranstvá, zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel každého druhu na verejných priestranstvách
Zdroj: Filip Kadlečík
Diskusia  ()

Video

Diskusia