Ilustračná snímka

Poradca Veľká kontrola čerpacích staníc: 8 malo problém

Foto: Dreamstime

12.7. 8:20 Slovenská inšpekcia životného prostredia každoročne kontroluje kvalitu palív a vlani odhalila nedodržanie parametrov palív na ôsmich čerpacích staniciach, celkovo v ôsmich vzorkách a deviatich parametroch.

Kvalita palív pochopiteľne zaujíma každého motoristu nezávisle od toho, či jazdí na malom mestskom približovadle alebo veľkom cestnom krížniku. Kvalitu palív na čerpacích staniciach pravidelne kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s akreditovaným laboratóriom VÚRUP.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Kontroly sa vykonávajú v troch etapách. Letné obdobie je stanovené od 1. mája do 30. septembra, zimné od 16. novembra do 28. alebo 29. februára a treťou etapu sú prechodné obdobia od 1.
marca do 30. apríla a od 1. októbra do 15. novembra. Odber vzoriek zabezpečujú príslušné inšpektoráty v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach, pričom sa odoberá benzín, nafta, skvapalnený ropný plyn (LPG) a motorový plynový olej (MPO) pre lode.

Inšpekcia zistila nedodržanie deviatich parametrov v ôsmich vzorkách palív (trikrát nafta, štyrikrát benzín a jedenkrát LPG) na ôsmich čerpacích staniciach. Previnilcom vlani uložila celkovo šesť pokút vo výške 7 200 eur, z čoho jedna pokuta vo výške 3 000 eur bola ešte za rok 2017, no právoplatnosť nadobudla až vlani.

Okrem toho na desiatich ČS skontrolovala vedenie prevádzkovej evidencie, preukazovanie kvality a poskytovanie údajov o množstvách motorových palív príslušným okresným úradom. Pri kontrole bolo zistila jedno porušenie zákona o ovzduší a správne konanie s rozhodnutím o pokute bude ukončené v roku 2019.

Veľká kontrola čerpacích staníc: 8 malo problém
Zdroj: SIŽP

Čerpacie stanice, ktoré nedodržali normy

1. GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Čerpacia stanica: GAS, Dolné Lefantovce
Druh paliva: motorová nafta
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Cetánové číslo
- zistená hodnota: 42,5
- minimálny požadovaný limit: 51,0
Pokuta: Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019.

Možné dôsledky: Cetánové číslo určuje vznetovú charakteristiku nafty, konkrétne tzv. prieťah vznietenia. Inými slovami ide o čas medzi vstreknutím paliva a jeho vznietením. Čím vyššie číslo, tým rýchlejšie vznietenie a naopak. Žiadny extrém však nie je v poriadku. Pokiaľ je cetánové číslo extrémne vysoké, nafta sa vznieti príliš rýchlo, čím by mohlo dôjsť k vzniku usadenín na vstrekovacích tryskách a následne nerovnomernému vstrekovaniu paliva. Ak je číslo príliš nízke, palivo sa vo valci začne odparovať a vznietenie odpareného paliva znamená vyšší tlak vo valci a teda tvrdší a hlučnejší chod motora.

2. GAS product & services a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava

Čerpacia stanica: GAS, Brezolupy – časť Jerichov
Druh paliva: benzín
Počet nedodržaných parametrov: 2
Nedodržané parametre: Oktánové číslo
a) Oktánové číslo výskumnou metódou: 94,4
- minimálny požadovaný limit: 95
b) Oktánové číslo motorovou metódou: 84,0
- minimálny požadovaný limit 85
Pokuta: Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019

Možné dôsledky: V prípade príliš nízkeho oktánového čísla dochádza k detonačnému spaľovaniu, ktoré motoristi neraz nesprávne označujú ako „klepanie ventilov“. Ak má benzín nižšie oktánové číslo než to, na ktoré je nastavený motor, znižuje sa jeho výkon i životnosť, rastie spotreba a aj obsah toxických látok vo výfukových plynoch. V starších motoroch bez adaptívnych mechanizmov môže v extrémnom prípade dôjsť k poškodeniu piestov. Elektronika v novších motoroch zmení nastavenia, čím však klesá výkon a účinnosť.


3. KA Mazorník, s.r.o., Somolického 1874/62, 039 01 Turčianske Teplice

Čerpacia stanica: SNP 49, Brezno – Bujakovo
Druh paliva: motorová nafta
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Obsah metylesterov mastných kyselín (FAME),
- zistená hodnota: 9,8 %
- maximálny povolený limit: 7 %
Pokuta: 700 eur

Možné dôsledky: Pokiaľ nafta obsahuje viac biozložiek, dochádza k zníženiu jej oxidačnej stability. V praxi to znamená tvorbu polymérnych zlúčenín a úsad na vstrekovacích tryskách, čo môže vyústiť do zvýšenia dymivosti motora, zanášania palivových filtrov a skrátenia výmenných intervalov.

4. GAS product & services, a.s., Tuhovská 1, 831 07 Bratislava

Čerpacia stanica: GAS, Cukrovarská 4983, Rimavská Sobota
Druh paliva: benzín
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Tlak pár pre letné obdobie
- zistená hodnota: 63,7 kPa
- maximálny povolený limit: 60 kPa
Pokuta: vo výške 500 eur

Možné dôsledky: Benzíny majú rozdielne parametre v letnom a zimnom období, jedným z nich je aj tlak pár. Letný benzín má nižší tlak pár, aby sa zamedzilo stratám v dôsledku zvýšeného odparovania pri vysokých teplotách. A naopak: tlak pár zimného benzínu je vyšší, aby práve zvýšené odparovanie uľahčilo štartovanie pri nízkych teplotách. Nadmerný tlak bez ohľadu na ročné obdobie môže v palivovom potrubí spôsobiť vznik tzv. parných vankúšov, ktoré sťažujú štartovanie a pre ochudobnenie palivovej zmesi zhoršujú chod motora a zvyšujú jeho zaťaženie. Nadlimitný tlak naviac zvyšuje obsah uhľovodíkov v emisiách.


5. Normbenz Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

Čerpacia stanica: LUKOIL, Hlavná 1429, Bytča
Druh paliva: motorová nafta
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Hustota pri 15 ˚C
- zistená hodnota: 846,0 kg/m3
- maximálny povolený limit: 845,0 kg/m3
Pokuta: Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2019

Možné dôsledky: Nafta s väčšou hustotou má horšiu atomizáciu (rozprášenie na drobné čiastočky), ale zároveň väčšiu prieraznosť výstrekového lúča. Horšia atomizácia môže predĺžiť dobu medzi vstreknutím paliva a začiatkom vznietenia, tzv. prieťah vznietenia, ktorý môže viesť k tvrdšiemu chodu motora. No vzhľadom na to, že ide o minimálny rozdiel oproti limitu, motoristi žiadny rozdiel nespozorujú.

6. MIVA, s.r.o. Svit, Záhradná 918/18, Svit

Čerpacia stanica: MIVA, Hlavná 851, Svit
Druh paliva: benzín
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Tlak pár pre letné obdobie
- zistená hodnota: 63,3 kPa
- maximálny povolený limit: 60 kPa
Pokuta: 1 000 eur

Možné dôsledky: Benzíny majú rozdielne parametre v letnom a zimnom období, jedným z nich je aj tlak pár. Letný benzín má nižší tlak pár, aby sa zamedzilo stratám v dôsledku zvýšeného odparovania pri vysokých teplotách. A naopak: tlak pár zimného benzínu je vyšší, aby práve zvýšené odparovanie uľahčilo štartovanie pri nízkych teplotách. Nadmerný tlak bez ohľadu na ročné obdobie môže v palivovom potrubí spôsobiť vznik tzv. parných vankúšov, ktoré sťažujú štartovanie a pre ochudobnenie palivovej zmesi zhoršujú chod motora a zvyšujú jeho zaťaženie. Nadlimitný tlak naviac zvyšuje obsah uhľovodíkov v emisiách.


7. PH TANK s.r.o., Čsl. armády 1117, Trebišov

Čerpacia stanica: Kuzmická 1, Čeľovce
Druh paliva: LPG
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Korózia na medenom pliešku
- zistená hodnota: 2c
- maximálny povolený limit: 1
Pokuta: 1 000 eur

Možné dôsledky: Kvalitu LPG ohrozuje najmä preprava, keď do paliva môžu preniknúť látky, ako voda či síra, pričom práve síra a jej zlúčeniny sú najagresívnejšie. V dôsledku kontaminácie môže LPG spôsobovať koróziu materiálov, ktoré sú s ním v kontakte, napríklad komponenty palivového systému či nádrží. Korózia naviac vytvára pevné častice, ktoré sa môžu dostať do paliva a teda spôsobiť určité škody alebo ovplyvniť chod motora.

8. VA GROUP, s.r.o., Námestie Osloboditeľov 65, Michalovce

Čerpacia stanica: VA GROUP s.r.o., Stavbárov 12, Michalovce
Druh paliva: benzín
Počet nedodržaných parametrov: 1
Nedodržaný parameter: Tlak pár pre letné obdobie
- zistená hodnota: 65,6 kPa
- maximálny povolený limit: 60 kPa
Pokuta: 1 000 eur

Možné dôsledky: Benzíny majú rozdielne parametre v letnom a zimnom období, jedným z nich je aj tlak pár. Letný benzín má nižší tlak pár, aby sa zamedzilo stratám v dôsledku zvýšeného odparovania pri vysokých teplotách. A naopak: tlak pár zimného benzínu je vyšší, aby práve zvýšené odparovanie uľahčilo štartovanie pri nízkych teplotách. Nadmerný tlak bez ohľadu na ročné obdobie môže v palivovom potrubí spôsobiť vznik tzv. parných vankúšov, ktoré sťažujú štartovanie a pre ochudobnenie palivovej zmesi zhoršujú chod motora a zvyšujú jeho zaťaženie. Nadlimitný tlak naviac zvyšuje obsah uhľovodíkov v emisiách.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia