Kúpa ojazdeného vozidla je vždy stávkou do lotérie, či už ide o súkromnú osobu alebo autobazár. V prípade autobazáru má však každý motorista určité práva, ktoré mu garantuje európska smernica o ochrane spotrebiteľa a jej prevzatie do národnej legislatívy. Hoci sa táto smernica týka akéhokoľvek spotrebného tovaru, Súdny dvor EÚ sa zaoberal prípadom istej Holanďanky a zodpovednosti za technickú chybu jej vozidla a jeho závery sú veľmi zaujímavé.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Holanďanka kúpila v autobazári ojazdené vozidlo, ktoré sa po štyroch mesiacoch vznietilo a zhorelo do tla. Odťahová služba odviezla auto do bazáru a krátko na to odtiaľ putovalo na šrotovisko. Keď sa majiteľka zhoreného vozidla domáhala odškodnenia, autobazár zodpovednosť za požiar a s ním vzniknuté škody odmietol.

Nasledovali súdne ťahanice, až sa holandský odvolací súd obrátil na Súdny dvor EÚ. A ten dal za pravdu majiteľke zhoreného auta. Podľa jeho rozhodnutia chyba bola vo vozidle už pri jeho dodaní, keďže k požiaru došlo do šiestich mesiacov od prevzatia auta od predajcu. Hoci sa bazár mohol pokúsiť dokázať, že chyba vznikla až po dodaní auta a teda naozaj nenesie zodpovednosť, zošrotovanie vozidla znemožnilo súdno-znalecké posúdenie príčiny požiaru.

Nesúlad = technická chyba vozidla

V tejto súvislosti chceme upozorniť na výrazy, s ktorými pracuje Súdny dvor. Keďže spomínaná európska smernica sa týka akéhokoľvek spotrebného tovaru, Súdny dvor operuje s výrazom „nesúlad“, čím sa odvoláva na nesúlad dodaného tovaru s vlastnosťami uvedenými v kúpno-predajnej zmluve. V prípade vozidiel pochopiteľne myslíme technickú chybu.

V zásade možno rozhodnutie Súdneho dvora vysvetliť tak, že žiadny občan EÚ nemusí predajcovi dokazovať príčinu zlyhania alebo poruchy vozidla či iného spotrebného tovaru. Jediné, čo musí urobiť, je dokázať, že chyba existuje, nastala do polroka od dodania tovaru a je buď v rozpore s vlastnosťami uvedenými v zmluve, alebo znemožňuje používať vec na účel, na ktorý je určená. Okrem toho musí do dvoch mesiacov od zistenia chyby informovať predajcu. A tým sa jeho povinnosti končia. „Vznik tohto nesúladu v krátkej šesťmesačnej lehote umožňuje predpokladať, že tento nesúlad sa objavil až po dodaní tovaru a v „zárodočnom stave“ bol v tovare prítomný už pri dodaní,“ píše sa v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ.

Dôkazné bremeno sa tak presúva na predajcu alebo dodávateľa, ktorý môže predložiť dôkaz, že chyba v čase prevzatia vozidla resp. tovaru neexistovala alebo vznikla v dôsledku nesprávneho používania. Pokiaľ to predajca, v našom prípade autobazár, nedokáže, kupujúci si môže uplatniť práva vyplývajúce z európskej smernice o ochrane spotrebiteľa a príslušného národného zákona.

Aké máte práva

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime
Podľa tejto smernice predávajúci zodpovedá za akýkoľvek nesúlad v čase dodania tovaru a kupujúci má nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu, prípadne na zníženie ceny alebo zrušenie kúpno-predajnej zmluvy. Smernica pojem „bezplatný“ vysvetľuje nákladmi na poštovné, prácu a materiál. Kupujúci však nesmie požadovať nápravu v prípade závažnej chyby, nemožnosti opravy alebo ak by náklady na opravu výrazne prevýšili hodnotu tovaru, v našom ponímaní vozidla. Primerané zníženie ceny alebo zrušenie zmluvy môže kupujúci požadovať v prípade, že nemá nárok na opravu ani výmenu alebo predávajúci v primeranom čase neuskutočnil nápravu.

Každý by mal mať pochopiteľne predovšetkým úctu k vlastným peniazom, veď auto nie je práve lacná položka. Ani to ojazdené. V prvom rade odporúčame dôkladne si prečítať zmluvu a v prípade akejkoľvek pochybnosti skúsiť šťastie inde. Nezávisle od toho, ako dobre auto vyzerá. A pokiaľ predsa dôjde k problémom, nevzdajte to bez boja. Nejeden predajca sa môže v sporných prípadoch snažiť zo zodpovednosti „vyzuť“, no je viazaný nielen našimi zákonmi, ale aj európskymi. A teraz sa do veci zapojil aj Súdny dvor EÚ, ktorého rozhodnutie je záväzné pre všetky národné súdy. Ak predsa nastanú problémy, obráťte sa na niektorú zo spotrebiteľských organizácií, napríklad, na Asociáciu spotrebiteľov Slovenska, ktoré ponúkajú poradenstvo aj v právnych otázkach.