ilustračná snímka

Poradca Poisťovne vám nemusia hradiť škody: Viete kedy?

Foto: dreamstime

11.4. 2017 9:10 Poškodenie auta pri nehode či škodovej udalosti je samo o sebe nepríjemné. Ak však poisťovňa odmietne zaplatiť alebo zníži poistné plnenie, vodičovi zostanú zväčša len oči pre plač. Uvádzame prípady, kedy sa tak môže stať.

Ruku na srdce: ktorý motorista pozná všeobecné poistné podmienky (VPP) a podrobnosti vlastnej poistnej zmluvy? Asi málokto. Rozhodne by si však každý vodič mal pozorne preštudovať ustanovenia o výluke z poistenia, ktoré ponechávajú poisťovniam relatívne veľký priestor a v dôsledku toho nezaplatia to, čo od nich vodič očakáva.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že poisťovňa každý prípad posudzuje individuálne a nemožno paušalizovať. Vymenujeme len základné výluky z poistenia, ktoré majú všetky slovenské poisťovne takmer identické, nakoľko vyplývajú z príslušného zákona. Určité odchýlky vo výlukách môžu nastať pre jednotlivé typy poistenia resp. pre konkrétnu poistnú zmluvu. Každá poisťovňa na svojich stránkach ponúka prehľad VPP pre povinné zmluvné poistenie aj jednotlivé balíky havarijného poistenia.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

V tomto článku sa zameriame výlučne na povinné zmluvné poistenie (PZP), nakoľko havarijné poistky stoja na princípe poistenia vybraných rizík a mnohí motoristi ho nemajú. Azda najjednoduchšie možno rozdiel medzi oboma druhmi poistenia vysvetliť tým, že PZP kryje škody spôsobené známym vinníkom, havarijné poistenie nastupuje vtedy, ak je vinník neznámy, napríklad, v prípade vandalizmu alebo poškodenia zaparkovaného auta.

V zásade platí, že PZP kryje iba škody spôsobené prevádzkou vozidla. Podľa právnych predpisov je vozidlo v prevádzke vtedy, keď sa pohybuje alebo ak stojí, ale motor je v chode. Rovnako sa za prevádzku považuje aj príprava na jazdu a bezprostredné úkony po ukončení jazdy, ako aj úkony potrebné na udržiavanie vozidla.

1. Vinník nehody

Poisťovne v prvom rade nepreplatia škodu vinníkovi nehody, a to tak materiálnu ani prípadnú ujmu na zdraví. PZP je totiž primárne určené na odškodnenie iného vodiča. Môže sa však stať, že nehodu do určitej miery zavinili obaja vodiči. V takom prípade sa spoluvinníkovi plnenie zníži primerane podľa miery zavinenia. Mieru spoluzavinenia môže určiť iba privolaná polícia a poisťovňa následne rozhodne o rozsahu poistného plnenia. V závislosti od konkrétnej situácie môže poisťovňa jednému z účastníkov nehody úplne zamietnuť plnenie.

Jedinú výnimku tvorí poškodenie vecí, ktoré mali dopravované osoby v čase nehody na sebe (odev) alebo u seba (napríklad, veci osobnej potreby). Aj v tomto bode však zákon rozlišuje, či prepravované osoby žijú s vodičom v spoločnej domácnosti alebo nie. Pokiaľ sa poškodili veci partnera v domácnosti, poisťovňa nezaplatí.

2. Spoločná domácnosť

Veľmi dôležitá je výluka z poistného plnenia voči osobám, ktoré s vinníkom žijú v spoločnej domácnosti. V preklade to znamená, že poisťovňa neuhradí škody, ktoré vodič spôsobil osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Podľa Občianskeho zákonníka „domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby”. Zákonník teda nerieši druh spolužitia, čiže môže ísť, nielen o manželov, ale aj o partnerov, rodičov alebo deti. PZP v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.

Napríklad, ak majú obaja partneri autá a zrazia sa, poisťovňa škodu neuhradí. Podľa rovnakého kľúča bude zrejme poisťovňa postupovať aj vtedy, keď vodič poškodí plot rodinného domu, v ktorom žije spolu s rodičmi. Tu však môže prísť k slovu poistenie domácnosti resp. nehnuteľnosti.

Úplne iná situácia nastane vtedy, ak sa životní partneri „stretnú” pri nehode, no jeden z nich sedí za volantom služobného auta. Vtedy poisťovne škodu zaplatia, nakoľko za ňu zodpovedá zamestnávateľ vinníka, ktorý v žiadnom blízkom vzťahu s poškodeným nie je. To znamená, že poisťovňa škodu uhradí, vrátane prípadnej ujmy na zdraví. Jedinou výnimkou sú škody na veciach, ktoré sa nachádzali vo vozidle a patria do bezpodielového vlastníctva manželov alebo ich obaja partneri spoločne používajú.

Každý prípad je iný a zovšeobecňovať v tomto bode nie je možné. Hoci dokazovanie spolunažívania je komplikované, ak nejde o manželov, nie je nemožné. Poisťovne majú vlastných vyšetrovateľov a v nejednom prípade ide o bývalých policajtov. Pokiaľ ide o veľkú sumu alebo poisťovňa nadobudne podozrenie z pokusu o poistný podvod, dokážu si skutočnosti overiť.

Ak sú účastníkmi nehody manželia, v zásade platí, že auto zakúpené po svadbe je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva nezávisle od toho, kto je v dokladoch uvedený ako majiteľ. Výnimkou je iba prípad, ak vozidlo dostal jeden z manželov ako dar, získal ho v rámci dedičského konania alebo sa partneri pred svadbou dohodli na zrušení bezpodielového spoluvlastníctva.

3. Veľkorysosť vinníka

Mnohí vinníci sú po nehode schopní nasľubovať hory-doly, napríklad, úplné preplatenie opravy vozidla poškodeného. Ak tak robia v nádeji, že od poisťovne tieto peniaze dostanú späť, sú na omyle. Podľa VPP sa totiž „neuhradí škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený právnymi predpismi”. Platí to aj vtedy, ak vinník zaplatí viac, ako mu určí súd. Poisťovne pritom vychádzajú zo zásady, že nemožno pripustiť veľkorysosť vinníka na ich úkor, nakoľko v konečnom dôsledku poškodenému zaplatia z jeho poistky.

4. Poškodenie pri pracovnej činnosti

Kapitolou samou o sebe je poškodenie vozidla, ktoré súvisí s nejakou pracovnou činnosťou, napríklad, pri cestných prácach, rekonštrukciách panelákov na sídliskách alebo pri zásahu hasičskej techniky. Jedinou výnimkou je situácia, keď k poškodeniu iného vozidla dôjde počas jazdy pracovného stroja, napríklad, ak sa tento stroj presúva po vlastnej osi. Takýto prípad je skôr výnimkou a rozhodne odporúčame ihneď kontaktovať poisťovňu. Ak aj poisťovňa odmietne zaplatiť škody v rámci PZP, každý prevádzkovateľ pracovného stroja by mal mať uzatvorené poistenie proti škode spôsobenej výkonom zamestnania.

5. Porušenie povinností vodiča

Okrem zákonom stanovených výnimiek môžu poisťovne v poistnej zmluve uviesť aj ďalšie prípady pre výluky a tie sa týkajú najmä porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke. Napríklad, ak pred odchodom nezabezpečíte vozidlo ručnou brzdou alebo zaradením rýchlostného stupňa a auto sa pohne a poškodí iné, stávate sa vinníkom a poisťovňa zaplatí majiteľovi poškodeného vozidla z vášho PZP, i keď sa fyzicky v aute nenachádzate. Porušili ste však zákon, keďže medzi povinnosti vodiča patrí aj zabezpečenie vozidla proti pohybu. Á propos, od polície môžete za to dostať pokutu 30 eur.

Poisťovňa môže odmietnuť alebo znížiť plnenie aj v týchto prípadoch:

- úmyselné poškodenie vlastníkom, vrátane osôb v spoločnej domácnosti

- použitie vozidla na trestnú činnosť

- vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia alebo jej bolo vodičské oprávnenie rozhodnutím súdu odňaté či pozastavené

- vozidlo viedla osoba, ktorú nebolo možné jednoznačne identifikovať (neplatí pre krádež)

- vodič bol pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok

- vodič sa po udalosti odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholu alebo omamných látok

6. Ďalšie prípady

Vo VPP sa uvádza celý rad ďalších podmienok pre výluku z poistenia. Niektoré sa môžu stať bežne, iné sú skôr nepravdepodobné. Medzi tie bežné patrí, napríklad, poškodenie alebo zničenie pneumatík, ak nedošlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla. Poisťovňa nepreplatí ani škody pri oprave alebo údržbe vozidla, škody spôsobené nesprávnou obsluhou a údržbou, nedovoleným použitím, funkčným namáhaním, prirodzeným opotrebovaním, únavou alebo chybou materiálu, konštrukčnou či výrobnou chybou.

K zriedkavým a skôr extrémnym prípadom v našich končinách patrí poškodenie auta pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Majiteľ nemôže dúfať na preplatenie škody ani vtedy, ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách. Pod PZP nespadá ani situácia, keď pri legálnych a oficiálne schválených pretekoch na bežnej komunikácii dôjde k poškodeniu zaparkovaného súkromného vozidla. Za bezpečnosť totiž zodpovedá organizátor a ten by mal byť pre takéto situácie poistený. Pokiaľ sa so súkromným autom zúčastníte na legálnych pretekoch a niekto do vás narazí, poisťovňa vinníka vám škodu nezaplatí.

Čo robiť pri kolízii s nepoisteným autom

Mnohí vodiči, ktorí jazdia s nepoisteným autom, sa často snažia prehovoriť druhého účastníka, aby políciu nevolal. Nasľubujú hory-doly, vrátane preplatenia faktúry za opravu. V mnohých prípadoch však vinník po čase začne zjednávať a v konečnom dôsledku poškodený vodič svoje peniaze vôbec neuvidí.

Ilustračná snímka. Zdroj: Thorben Wengert/pixelio
Ilustračná snímka. Zdroj: Thorben Wengert/pixelio
Zdroj: Thorben Wengert/pixelio

Odporúčame, aby ste sa v žiadnom prípade nedali obmäkčiť. Ohľaduplnosť a súcit tu naozaj nie sú namieste. Ak zistíte, že druhé vozidlo nie je poistené, radšej privolajte políciu, ktorá vystaví protokol o nehode. Tento úradný doklad nikto neodškriepi. Dodatočnú ochranu poskytnú aj fotografie, ktoré zdokumentujú situáciu a evidenčné čísla vozidiel. Škody zaplatí Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) z fondu, ktorý je určený presne pre tieto prípady, a následne si bude celú sumu vymáhať od nepoisteného vodiča.

Problém nastane pre nepoisteného vodiča v momente, ak pri nehode zraní alebo usmrtí iného človeka. Súd môže priznať zranenému alebo jeho pozostalým odškodné, ktoré síce SKP zaplatí, no následne bude celú sumu vymáhať, a to aj súdnou cestou alebo exekúciou. A pokiaľ pôjde o niekoľko miliónov či zopár stoviek tisíc eur, budú platiť aj jeho vnúčatá. PZP pritom kryje majetkové škody do jedného milióna eur a škody na zdraví a ušlom zisku až do piatich miliónov eur. A to sú sumy, pre ktoré sa oplatí auto poistiť.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia