Ilustračná snímka

Poradca Pokuty za rýchlosť a stáčanie km budú vyššie

Foto: Soňa Zverková

25.11. 2015 8:00 Parlament schválil dôležité novely dvoch zákonov. Prvá zavádza vyššie pokuty za rýchlosť a zmeny pri prepise vozidla, druhá prináša likvidačné pokuty za stáčanie kilometrov.

Slovenský parlament včera schválil novely dvoch zákonov, ktoré prinášajú podstatné zmeny. Vyššie pokuty sa dotknú predovšetkým tých, ktorí arogantne porušujú zákon, či už prehnane rýchlou jazdou alebo manipuláciou odometrov. Novela zákona o premávke začne platiť 1. januára 2016, novela zákonov o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 1. marca. Prinášame detailný prehľad dôležitých zmien v oboch zákonoch.

Pokuty za rýchlosť až 1000 eur

V prípade najčastejších priestupkov, čiže rýchlosti a alkoholu, došlo k sprísneniu postihov. Kým doterajší priestupkový zákon označuje za priestupok prekročenie rýchlosti v obci minimálne o 20 km/h a mimo obce aspoň o 30 km/h, novela zavádza tri odlišné úrovne. Kým na prvej úrovni dochádza dokonca ku zníženiu pokút, v tretej to vyjde pretekára oveľa drahšie. V správnom konaní sa horná hranica pokuty zvýši zo súčasných 800 eur na 1 000 eur, v blokovom a rozkaznom konaní zo 650 eur na 800 eur.

zdroj: MV SR
zdroj: MV SR
Zdroj: MV SR

Tvrdšie postihy za alkohol

- Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie ako nevodič počas posledných piatich rokov spôsobil priestupok pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo liekov, oprávnenie získa až po absolvovaní odborného poradenstva.

- Ak psychiater zistí závislosť, polícia automaticky posiela vodiča na lekársku prehliadku. No aj v prípade, že lekár vystaví posudok „spôsobilý“, musí sa motorista podrobiť psychologickému poradenstvu. Absolvovať ho musí aj vtedy, ak psychiater závislosť nezistí ani neodporučí lekársku prehliadku.

- Preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré je jednou z podmienok pre opätovné získanie vodičského oprávnenia po zákaze činnosti za vážny priestupok, sa doteraz týkalo iba skupiny vozidla, s ktorým bol spáchaný tento priestupok. Po novom musí vodič absolvovať skúšku pre všetky skupiny, na ktoré mal oprávnenie, ak nie je možné túto skupinu určiť.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Objektívna zodpovednosť

Zákon na základe skúseností z praxe spresňuje riešenie prípadov, keď majiteľ vozidla tvrdí, že priestupok spáchal niekto iný. Doteraz polícia pokračovala správne konanie voči majiteľovi vozidla, ak priestupok nespáchal obvinený vodič alebo mu nebol preukázaný. Novela doplnila prípady, keď môže polícia v správnom konaní voči vlastníkovi auta pokračovať:

- ak nie je možné zistiť a preukázať skutočnosti, že priestupku sa dopustila konkrétna osoba

- ak sa priestupku nedopustil obvinený vodič

- priestupok nemožno prejednať (napr. chýbajú podklady)

- priestupok nebol obvinenému vodičovi preukázaný

- vo veci nerozhodne podľa iného zákona

Dopravné nehody a zranenia

Novela mení prístup polície k nehodám, pri ktorej sa zranil samotný vodič alebo jeho blízka osoba. Doteraz museli prejednávať všetky prípady, po novom sa závažný priestupok súvisiaci s nehodou bude považovať iba prípad, keď dôjde k ublíženiu na zdraví inej osobe alebo sa poškodí majetok cudziemu človeku. Ak sa pri nehode zraní blízka osoba vodiča (rodičia, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci a manžel/manželka), polícia sa bude prípadom zaoberať iba na návrh poškodenej osoby.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Závažné dopravné priestupky sa menia

- jazda na červenú a nerešpektovanie pokynu policajta. Nezastavenie na „stopke“ sa už za závažný priestupok nepovažuje.

- nielen prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, ale aj vjazd

- ohrozenie chodca na chodníku a cyklistu pri obchádzaní a predchádzaní.

- ak vodič po skončení zákazu činnosti neabsolvoval skúšku z odbornej spôsobilosti prípadne povinné lekárske či psychologické vyšetrenie.

Za tieto priestupky hrozia v blokovom konaní pokuty do 150 eur, v správnom konaní 60 až 300 eur a automaticky aj zákaz činnosti najviac na dva roky.

Evidencia vozidiel má zabrániť podvodom

- Zo zoznamu dokladov, ktoré musí majiteľ predložiť pri preberaní osvedčenia o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz) a tabuliek s evidenčným číslom, vypadol certifikát konformity (COC).

- Ak majiteľ na polícii uviedol, že si nové osvedčenie o evidencii časť I prevezme osobne, má na to tri mesiace. Po tejto lehote polícia doklad zničí.

- Ak bolo zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo tabuľka s evidenčným číslom pre nespôsobilosť vozidla, ale majiteľ ho chce vyviezť do zahraničia, polícia tabuľky nevydáva. Vydá len doklady potrebné na kontrolu originality, ktorá je podmienkou pre vývoz auta.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

-Ak o vyradenie vozidla z evidencie nepožiadal jeho vlastník, polícia ho vyradí len so súhlasom majiteľa. Schválená pripomienka k pôvodnému návrhu zákona argumentuje, že vyradenie vozidla je definitívny stav, preto je súhlas majiteľa nevyhnutný.

-Pri prevode vozidla musí byť na polícii prítomný aj nový vlastník. Ak sa nedostaví, úkon bude možný iba na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom.

-Pri odhlásení polícia odoberie osvedčenie o evidencii časť I (plastová kartička) a do „papierovej“ časti vyznačí dátum odhlásenia. Vozidlo sa bude môcť používať len 30 dní, po tomto termíne môže hliadka pri cestnej kontrole zadržať doklady aj tabuľky.

-Nový vlastník musí prihlásiť vozidlo do 30 dní. Ak tak neurobí do dvoch mesiacov, polícia v systéme označí doklady a tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) za neplatné.

-Vlastníci dočasne vyradených vozidiel musia do 15 dní od termínu skončenia vyradenia buď ukončiť alebo predĺžiť dočasné vyradenie. Ak tento termín nedodržia, polícia ich vyzve k splneniu povinnosti a môže v blokovom konaní naúčtovať pokutu do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Odťahovanie zle parkujúcich áut

Ministerstvo spresňuje možnosti odtiahnutia vozidla z vyhradeného parkovacieho miesta. Doteraz mohlo byť vozidlo odtiahnuté z každého parkovacieho miesta, ktoré nebolo pre neho určené. Podľa novely bude možné odtiahnuť auto iba z parkovacieho miesta vyhradeného pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom, zdravotne postihnutú osobu alebo vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom. Státie, napríklad, na rezidenčných parkovacích miestach bude polícia riešiť „papučou“ a blokovou pokutou na mieste.

Chodci a cyklisti

- prilbu budú povinné nosiť aj deti v cyklosedačke

- deti do 10 rokov budú môcť jazdiť na bicykli aj na chodníku

- zákaz prepravy detí do 12 rokov aj na trojkolkách a štvorkolkách (súčasný zákon zakazuje prepravu len na motocykloch)

- do zákona pribudne samovyvažovacie vozidlo typu Segway s príslušným novým paragrafom

55a

Jazda na samovyvažovacom vozidle

(1) Samovyvažovacie vozidlo smie viesť len osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je povinná chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka alebo cestičky pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane cestičky pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov. Vodiči smú jazdiť len jednotlivo za sebou.

(3) Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá, nesmie viesť počas jazdy zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky.

Vodičské oprávnenie skupiny B

Po skútroch so zdvihovým objemom do 125 cm3 sa oprávnenie skupiny B rozširuje o ďalšie vozidlá. Ministerstvo navrhuje, aby skupina B zahŕňala aj snežné skútre a malé traktory kategórie T2 a T3. Toto rozšírenie by bolo platné len na Slovensku a obmedzené celkovou hmotnosťou 3,5 tony. Za traktory je možné pripojiť aj príves, ale hmotnosť súpravy nesmie prekročiť 3,5 t.

Malé traktory pre vodičské oprávnenie skupiny B

T2

- kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h, s rozchodom kolies do 1150 mm, s prevádzkovou hmotnosťou väčšou ako 600 kg a so svetlou výškou do 600 mm. Ak však výška ťažiska traktora (meraná od zeme), vydelená priemerným minimálnym rozchodom kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom je najväčšia konštrukčná rýchlosť obmedzená na 30 km/h,

T3

- kolesové traktory s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h a s prevádzkovou hmotnosťou do 600 kg

Stáčanie kilometrov: Pokuty sú vysoké

-V zákone o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách pribudne pojem „odometer“ ako počítadlo kilometrov zabudované do vozidla.

-Zavádza sa definícia oprávnenej a neoprávnenej manipulácie. Za neoprávnený sa považuje každý zásah, ktorý vykonáva neoprávnený subjekt. Oprávnenou manipuláciou je zásah, ktorý vykonáva výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis pri výmene a oprave odometra alebo nastavení reálneho či aspoň približne zistiteľného stavu.

-Ak sa pri technickej kontrole zistí zásah do odometra, technik to bude musieť zaznamenať do centrálneho informačného systému.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

-Zákaz neoprávnenej manipulácie s odometrom a rovnako aj výroby, nákupu a poskytovania zariadenia, ktoré takýto zásah umožňuje.

-Zákaz ponúkať služby zameraných na úpravu stavu kilometrov, predaj antiradarov a modrých a červených majákov resp. kombinácie modrého a červeného majáku, ktorý je určený výlučne pre políciu. V schválenom návrhu novely zákona o reklame sa zakazuje prezentácia takýchto informácií, výrobkov a zariadení.

-Pri odhaľovaní manipulácie s odometrami musia všetky organizácie (STK/EK, polícia, kontroly originality a pod.), súkromné osoby aj autoservisy oznámiť podozrenie alebo zistenie Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI). Požadované sú všetky údaje, ktoré boli schopné zistiť, najmä značku a typ vozidla, evidenčné číslo a ak je to možné, aj VIN.

zdroj: MV SR
zdroj: MV SR
Zdroj: MV SR
Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia