Predaj vozidiel, či už nových alebo ojazdených, sa začína rozbiehať v teplom období roka. Niektorí kúpia auto na Slovensku, iní sa rozhodnú skúsiť šťastie v zahraničí. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody, v prípade dovozu zo zahraničia je jasným mínusom okružná cesta po úradoch. Ak sa rozhodnete pre auto zo zahraničia, odporúčame kúpiť ho len v rámci EÚ, nakoľko dovoz z tretích krajín je ešte komplikovanejší.

ilustračná snímka
Zdroj: dreamstime

1. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresného úradu

Prvá návšteva musí patriť Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií na príslušnom okresnom úrade. Upozorňujeme, že ku všetkým dokladom v inej reči než v slovenčine a češtine budete potrebovať úradný preklad. Ide o špeciálnu formu prekladu, ktorý síce robia takmer všetky prekladateľské agentúry, no počítajte so sumou minimálne 20 eur za každú stranu. Jedinou výnimkou sú harmonizované doklady, napríklad, certifikát konformity (COC), ktorý podľa metodického pokynu ministerstva dopravy úradný preklad nevyžadujú.

Kontakty a adresy nájdete na stránke ministerstva vnútra (lišta vľavo, zvoľte podľa kraja). Budete potrebovať nasledovné doklady a formuláre:

1. Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla

Príslušný formulár si môžete vo formáte PDF stiahnuť na stránke ministerstva vnútra (v zozname 16. riadok: ŽIADOSŤ o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu). Žiadosť musí obsahovať údaje o novom vlastníkovi a samotnom vozidle:

a) identifikačné údaje žiadateľa:

- fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a podpis

- právnická osoba:, názov a adresa alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko štatutárneho zástupcu alebo zástupcov, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky.

b) identifikačné údaje vozidla:

- značka vozidla

- obchodný názov vozidla

- typ vozidla (jeho variant alebo verzia)

- druh vozidla

- kategória vozidla

- obchodné meno výrobcu vozidla

- VIN číslo alebo náhradné VIN číslo

2. Prílohy k žiadosti o uznanie typového schválenia

a) Nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom členskom štáte

- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva)

- vyhlásenie žiadateľa, že vozidlo nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v inom štáte

- osvedčenie o evidencii, ak bolo vydané (ak má dve časti, musíte predložiť obidve)

-  potvrdenie o zaplatení príspevku do Environmentálneho fondu za dovezené vozidlo,

- potvrdenie výrobcu alebo zástupcu výrobcu, že jednotlivo dovezené vozidlo je novým vozidlom, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel

- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom „spôsobilé“, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania

- originál alebo kópia vnútroštátneho osvedčenia o zhode vozidla potvrdzujúceho zhodu vozidla s vnútroštátnymi požiadavkami členského štátu

b) Ojazdené vozidlo alebo nové vozidlo, ktoré už bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte

- doklad o nadobudnutí vozidla (faktúra, kúpna zmluva, darovacia zmluva)

- osvedčenie o evidencii (ak má dve časti, musíte predložiť obidve)

- doklad o vyradení vozidla z evidencie v členskom štáte (len v prípade, ak sa taký doklad v štáte vývozu vydáva)

- odborný posudok o kontrole originality s výsledkom „spôsobilé“, nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania

- platný protokol o technickej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ alebo platný doklad o technickej kontrole vozidla vydaný v inom členskom štáte (len ak vozidlo takejto kontrole podlieha)

- platný protokol o emisnej kontrole s výsledkom „spôsobilé“ alebo platný doklad o emisnej kontrole vydaný v inom členskom štáte (len v prípade ojazdeného vozidla, ak takej kontrole podlieha)

- potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla (nahrádza poplatok do Recyklačného fondu)

3. Rozhodnutie okresného úradu

Po predložení všetkých dokladov okresný úrad vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia. Súčasťou rozhodnutia je vydanie osvedčenia o evidencii časť II (papierový doklad formátu A4). Poplatok je 106 eur. Nemusíte mať obavy, ak pri návšteve okresného úradu vypíšete nesprávnu žiadosť. „Nesprávne formulovaná žiadosť nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti, pretože okresný úrad je povinný napomáhať účastníkovi konania počas celého konania,“ píše sa v metodickom pokyne ministerstva.

zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

2. Kontrola originality, technická a emisná kontrola

Pred návštevou okresného úradu musíte absolvovať kontrolu originality, protokol s výsledkom „spôsobilé“ nesmie byť starší ako 15 dní. V zásade platí, že sa nemusíte podrobiť technickej ani emisnej kontrole, pokiaľ ich má vozidlo platné z krajiny pôvodu. Okresný úrad vám však môže kontroly nariadiť.

3. Poplatok do Recyklačného fondu po novom

Ešte do roka 2015 sa k žiadosti pridávalo aj potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu. Keďže Recyklačný fond od roka 2017 zaniká, platí sa poplatok do Environmentálneho fondu. Musíte získať Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla. Pochopiteľne za to niečo zaplatíte, poplatky však nie sú jednotné a odvíjajú sa výrobcu, čiže od automobilovej značky.

zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Združenie automobilového priemyslu vytvorilo špecializovaný portál iDovoz, ktorý pomocou VIN čísla identifikuje výrobcu a určí výšku poplatku. Presný postup nájdete na tomto portáli v záložke „Ako získať potvrdenie“, ktorú nájdete v hornej časti obrazovky. Poplatok môžete zaplatiť priamo na portáli tromi spôsobmi: platobnou kartou, systémom SporoPay alebo prevodom. Pôvodné predtlačené poštové  poukážky Recyklačného fondu sa od 1. februára neprijímajú. Na portáli sa nachádza aj číslo účtu a do riadku „Informácia pre platiteľa“ nezabudnite uviesť VIN číslo, v opačnom prípade sa platba vráti. Akonáhle systém peniaze príjme, vygeneruje potvrdenie, ktoré následne predložíte na inšpektoráte.

4. Povinné zmluvné poistenie

Pred návštevou dopravného inšpektorátu musíte uzatvoriť povinné zmluvné poistenie. Niektoré inštitúcie majú svoje pobočky priamo pri dopravných inšpektorátoch, v každom prípade ale budete potvrdenie potrebovať ako prílohu k žiadosti o zaevidovanie auta.

5. Potvrdenie o zaplatení DPH

Podľa portálu Európskej komisie je rozdiel, či kupujete nové vozidlo alebo jazdené a rovnako aj v tom, či je kúpené od súkromnej osoby alebo predajcu. Z hľadiska zákona o dane z pridanej hodnoty je nové vozidlo definované ako vozidlo, ktoré nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo ktoré nie je staršie ako 6 mesiacov. Stačí, aby bola splnená len jedna podmienka. Ak máte päťmesačné vozidlo s najazdenými 10 000 km alebo desaťmesačné s najazdenými 5 000 km, stále ide o nové vozidlo.

a) Nové vozidlo – DPH platíte u nás (20 percent z kúpnej ceny

b) Ojazdené vozidlo

- kúpa od súkromnej osoby – DPH neplatíte v žiadnej krajine

- kúpa od predajcu (napr. autobazár) – DPH platíte v krajine kúpy, doma už DPH neplatíte

Pokiaľ kupujete ojazdené vozidlo v autobazáre alebo od iného profesionálneho predajcu, napríklad, niektorí autorizovaní predajcovia ponúkajú aj jazdenky svojej značky, dbajte na to, aby kúpna cena a DPH boli na faktúre jasne odlíšené. V opačnom prípade budete mať problém získať potvrdenie od príslušného daňového úradu.

6. Dopravný inšpektorát

Vlastník je povinný osobne vozidlo prihlásiť do 15 dní po jeho nadobudnutí a pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Potrebné doklady:

- vyplnená žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie

- osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným okresným úradom

- rozhodnutie okresného úradu dopravy o schválení technickej spôsobilosti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia (považuje sa za doklad o nadobudnutí vozidla)

- potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení

- platný doklad totožnosti

- splnomocnenie s úradne overeným podpisom (ak je vlastník vozidla zastupovaný)

- osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla (iba nové vozidlo)

- nové vozidlo (podľa vyššie uvedenej definície): potvrdenie daňového úradu o zaplatení DPH alebo osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že vlastník informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu EÚ

- podnikateľ: originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ, osoba úradne splnomocnená)

- registračný poplatok (v prípade dovezeného vozidla nezávisle od jeho veku sa platí poplatok za prvú evidenciu, keďže na Slovensku ešte vozidlo evidované nebolo)

V prípade registračného poplatku upozorňujeme, že od 1. februára 2017 sa poplatky za prvú evidenciu znížia, no zároveň pribudnú aj nové registračné poplatky za ojazdené vozidlá. Autobild.sk už o tomto návrhu ministerstva financií informoval.

Vlastník môže požiadať o zrýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 eur.

zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD
Zdroj: Soňa Zverková