Primiešavať do valca spaľovacieho motora jeho vlastné spaliny sa na prvý pohľad javí ako dosť nezmyselný nápad. Z pohľadu dosiahnutia maximálnych výkonových parametrov to je pravda, no bežný vozidlový agregát pracuje absolútnu väčšinu času v režime čiastočných zaťažení a vtedy má tento proces svoje opodstatnenie.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Pozitívnym výsledkom recirkulácie spalín môže byť napríklad zníženie mechanických strát motora vďaka poklesu práce na výmenu náplne, alebo tiež jeho rýchlejšie zohrievanie. Dnes ale možno za jej najväčší prínos považovať zníženie tvorby oxidov dusíka. Dosahuje sa spomaľovaním horenia, a tým poklesom maximálnych teplôt vo valci.

Možnosti recirkulácie

Recirkulácia výfukových plynov je stará ako samotný spaľovací motor. Isté množstvo spalín totiž vo valcoch vplyvom ich nedokonalého vypláchnutia zostáva vždy. Takejto forme sa hovorí interná a dnes sa obvykle reguluje pomocou variabilného časovania ventilov. Používa sa pri menších objemoch recirkulovaných spalín a využívajú ju najmä zážihové motory.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Druhou formou je externá recirkulácia, kedy sa spaliny odoberajú z výfukového potrubia. Potom sa obtokom, ktorého súčasťou je obvykle aj chladič, privádzajú späť do sacieho (plniaceho) potrubia. V porovnaní s internou formou umožňuje výrazne zvýšiť množstvo recirkulovaných spalín, dôležitá je tiež oveľa presnejšia regulácia.

Externá recirkulácia sa využíva hlavne pri vznetových motoroch, dnes už takmer vždy súčasne v dvoch prevedeniach. Prvá je vysokotlaková, s odberom spalín v zbernom potrubí, druhá je nízkotlaková, kedy je odberná sonda umiestnená ďalej vo výfukovom systéme, až za filtrom pevných častíc. Podiel spalín dosahuje v niektorých režimoch až 60 percent.

Dôležitým komponentom systémov externej recirkulácie je jej regulačný orgán, známy ako EGR (prípadne AGR) ventil. V minulosti boli ovládané pneumaticky, dnes sa však stále častejšie používajú elektrické, ktoré umožňujú presnejšiu aj rýchlejšiu reguláciu a teda i jemnejšie dávkovanie, čiže primiešavanie spalín.

Rizikové komponenty

EGR ventily sú obvykle riešené ako jednoduchý posúvač, ich zdvih dosahuje len niekoľko milimetrov, no pracujú v extrémne agresívnom prostredí. Okrem samotných spalín, vrátane istého množstva sadzí, na ne pôsobí aj striedanie teplôt, či skondenzovaná vlhkosť.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Postupom času sa preto pohyblivosť ventilu zhoršuje, najmä vplyvom úsad. Môže sa zasekávať, prípadne neskôr aj úplne zadrieť. V takom prípade už pochopiteľne nie je schopný plniť svoju regulačnú funkciu a recirkulácia začne zlyhávať, čo má vplyv aj na chod motora.

Nevyhnutnou súčasťou systému recirkulácie dnešných vznetových motorov je aj škrtiaca klapka. Jej úlohou je spoľahlivo zabezpečiť v plniacom potrubí nižší tlak než vo výfuku a podporiť tak požadovaný smer prúdenia spalín. Rovnako ako EGR ventil je však vystavená vplyvu nepriaznivého prostredia a postupom času teda môže začať takisto zlyhávať.

Jednoduchá oprava, drahá výmena

Poruchu ventilu zaznamená riadiaca jednotka, určite ju však zaregistruje aj vodič. Najčastejšie sa prejaví kolísaním voľnobežných otáčok, nerovnomerným chodom pri nízkych otáčkach, či trhaním pri akcelerácii a takmer isto aj ťažkosťami pri zimnom štarte. Nízke teploty pritom obvykle problémy umocňujú, zvlášť na začiatku, keď sa ešte chyba prejavuje len sporadicky.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Častý býva aj pokles výkonu motora, pričom rovnakým symptómom sa môže prejaviť aj zanesená škrtiaca klapka. Motor má tiež obvykle vyššie emisie, vznetový najmä pevných častíc a oxidov dusíka, a možno takmer s istotou čakať, že bude mať ťažkosti pri emisnej kontrole.

Nefunkčný EGR ventil a takisto škrtiacu klapku možno obvykle opraviť jednoduchým vyčistením. Náklady pritom nebývajú vysoké, najväčšiu položku bude väčšinou tvoriť suma za demontáž. Popri tom je na trhu aj množstvo chemických prípravkov, ktorých úlohou je bezdemontážne čistenie týchto súčiastok. Nie vždy sú však účinné.

foto: AUTO BILD
foto: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

S vyššími nákladmi musia motoristi počítať, ak bude potrebná výmena EGR ventilu. Ich ceny pri väčšine motorov začínajú približne na úrovni 250 eur, viac peňazí si treba pripraviť na elektricky ovládané, kedy môže suma dosiahnuť aj 500 eur. Drahším prípadom je aj stále používanejšie riešenie, kedy EGR ventil nemožno vymeniť samostatne, ale len ako súčasť napríklad chladiča alebo potrubia.

Spomenuté problémy vedú niektorých majiteľov automobilov k na pohľad jednoduchému riešeniu spočívajúcemu v odstavení a zablokovaní recirkulácie. Dôsledkom takéhoto amatérskeho postupu je ale nielen nárast emisií, ale i pokles výkonu, horšia dynamika automobilu a spravidla tiež vyššia spotreba.

Zdroj: Redakcia AUTO BILD