Pre tento úkon sa využívajú aktuačné mikropohony, ktoré môžu byť rôznej konštrukcie a charakteru podľa toho, akých vlastností je u nich potrebné docieliť. Štandardne sa používajú štyri základné typy, a to krokové motory, AC motory, DC motory a EC motory. Pre konkrétnu aplikáciu sa potom vyberá ten typ motora, ktorý odpovedá špecifikácii danej požiadavkami na presnosť polohovania, rýchlosť danú maximálnymi dosiahnuteľnými otáčkami, počiatočný moment, spoľahlivosť a trvanlivosť, spôsob napájania a cenu. DC motory sa obvykle aplikujú v prípade, že je potreba poháňať prvky napojené na výstupnú hriadeľ pri vysokých otáčkach. DC motor zložitejšej konštrukcie je možné použiť tiež ako servomotor pre presné polohovanie, ak je vybavený potrebnými prídavnými prvkami.

Typy DC motorov a rozdiely medzi nimi
DC motor je principiálne riešený v dvoch základných variantoch, ktoré je možné ďalej pomocou špeciálnych komponent pretvoriť do pokročilých riešení. Tieto dva typy zahrnujú DC motory:

  • kefové
  • bezkefové

Základný rozdiel medzi týmito dvomi typmi spočíva v systéme, akým je vyvodzovaný rotačný pohyb rotora.

Kefové DC motory
Kefové alebo konvenčné DC motory predstavujú najstarší typ DC motora zložený zo statora z permanentného magnetu alebo elektromagnetu a rotujúcej kotvy (komutátora) vybavenej uhlíkovými kefami. Podľa typu magnetu statora je možné ďalej rozlišovať kefové DC motory:

  • s permanentným magnetom (PMDC) – veľmi jednoduchej konštrukcie a lacné bez cievky v statore so silným magnetom s veľkým energetickým poľom (napr. kobaltový alebo neodýmový)
  • s elektromagnetom – tento typ kefového DC motoru má stator tvorený cievkou s danou pólovou štruktúrou
    Kefové DC motory sa vyznačujú vysokou účinnosťou a veľmi prijateľnou cenou, ich hlavnou nevýhodou je životnosť rotora, ktorá je vplyvom uhlíkových kief s vysokou mierou opotrebenia pomerne nízka, a zároveň pri nadmerných zaťaženiach môžu spôsobovať iskrenie, ktoré vedie k nežiaducemu zahrievaniu motora.

Bezkefové DC motory
Bezkefové DC motory sa vyznačujú vysokou stabilitou otáčok, ktorá je docielená implementáciou permanentných magnetov na rotor. Vďaka tomu nevyžadujú bezkefové DC motory použitie kief, ktoré by obmedzovali ich životnosť. Tento typ DC motorov sa ďalej člení na:

  • DC motory s permanentným magnetom na povrchu rotora (SPM) – permanentný magnet je umiestnený po obvode rotora
  • DC motory s permanentným magnetom vnútri rotora (IPM)
    Výhodou bezkefových motorov je predovšetkým ich životnosť, ktorá ale zároveň zvyšuje ich cenu.