Definícia nehody podľa zákona o cestnej premávke

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla a pri ktorej

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel, vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca 3 990 eur.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

 • účastník nezastaví vozidlo, nepreukáže svoju totožnosť inému účastníkovi, neposkytne údaje o poistení vozidla, nevyplní a nepodpíše Správu o nehode, po udalosti požije alkohol alebo inú návykovú látku,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia,
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na zavinení.

Ostatné udalosti v cestnej premávke, pri ktorých vznikla škoda v priamej súvislosti s prevádzkou vozidla, sú škodovou udalosťou.

Poisťovne môžu za určitých okolností odmietnuť uhradiť škodu na vozidle. Okrem samotnej poistnej zmluvy im túto možnosť dáva aj zákon. Dnes sa na takéto situácie pozrieme. Zameriame sa výlučne na povinné zmluvné poistenie, nakoľko havarijné poistky stoja na princípe poistenia vybraných rizík.

Najjednoduchšie možno rozdiel medzi nimi vysvetliť tým, že PZP kryje škody spôsobené známym vinníkom, havarijné poistenie nastupuje vtedy, ak je vinník neznámy, napríklad, v prípade vandalizmu alebo poškodenia zaparkovaného auta.

Chceme vopred upozorniť, že nasledujúce údaje vychádzajú zo zákona a informácií od poisťovní. Sme si vedomí, že ide o veľmi všeobecné formulácie, ktoré ponechávajú veľký priestor pre interpretáciu. Každý prípad je však iný a poisťovne ich musia riešiť individuálne.

1. Vinník nehody

Poisťovne v prvom rade nepreplatia škodu vinníkovi nehody, a to tak materiálnu ani prípadnú ujmu na zdraví. PZP je totiž primárne určené na odškodnenie iného vodiča. Môže sa však stať, že nehodu do určitej miery zavinili viacerí vodiči. V takom prípade sa spoluvinníkom plnenie zníži primerane podľa miery zavinenia.

Upozorňujeme, že mieru spoluzavinenia môže určiť iba privolaná polícia a poisťovňa následne rozhodne o rozsahu poistného plnenia. Môže sa však stať, že napokon ani jeden z účastníkov odškodnenie nedostane. Všetko však závisí od konkrétnej situácie.

2. Spoločná domácnosť

Veľmi dôležitá je výluka z poistného plnenia voči osobám, ktoré s vinníkom žijú v spoločnej domácnosti. V preklade to znamená, že z PZP sa nehradí škoda, ktorú poistený vodič spôsobil osobám, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti. Podľa Občianskeho zákonníka „domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby”. Zákonník teda nerieši druh spolužitia, čiže nezáleží od toho, či ide o manželov alebo nie. PZP v takom prípade nekryje majetkové škody, právnika ani ušlý zisk.

Príklad:

Ak sú v domácnosti dve vozidlá a obaja partneri sa zrazia, poisťovňa škodu neuhradí. Podľa rovnakého kľúča bude zrejme poisťovňa postupovať aj v prípade, keď vodič trebárs dostane šmyk a poškodí plot rodinného domu, v ktorom žije spolu s rodičmi. Tu však môže prísť k slovu poistenie domácnosti resp. nehnuteľnosti.

Úplne iná situácia nastane vtedy, ak sa životní partneri „stretnú” pri nehode a jeden z nich riadi služobné vozidlo. Vtedy poisťovne škodu zaplatia, nakoľko za ňu zodpovedá zamestnávateľ vinníka, ktorý v žiadnom blízkom vzťahu s poškodeným nie je. To znamená, že poisťovňa škodu uhradí, vrátane prípadnej ujmy na zdraví. Jedinou výnimkou sú škody na veciach, ktoré patria do bezpodielového vlastníctva manželov alebo ich obaja partneri spoločne používajú.

BANNER300

Každý prípad je iný a zovšeobecňovať v tomto konkrétnom bode jednoducho nie je možné. Najkomplikovanejšie je dokazovanie v prípade, že nejde o manželov. Chceme len zdôrazniť, že poisťovne majú vlastných vyšetrovateľov a ak ide o veľkú škodu alebo poisťovňa nadobudne podozrenie z pokusu o poistný podvod, dokážu si skutočnosti overiť.

V prípade manželov v zásade platí, že ak zakúpili auto po svadbe, stáva sa súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva nezávisle od toho, kto je v dokladoch uvedený ako majiteľ. Výnimkou je iba prípad, ak vozidlo dostal jeden z manželov ako dar, získal ho v rámci dedičského konania alebo sa partneri pred svadbou dohodli o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva.

3. Škoda na vozidle vinníka

Zo zákonnej poistky sa v zásade neprepláca poškodenie vozidla vinníka, vrátane prepravovaných predmetov. Jedinú výnimku tvorí poškodenie vecí, ktoré mali dopravované osoby v čase nehody na sebe (odev) alebo u seba (napríklad veci osobnej potreby). Aj v tomto bode však zákon rozlišuje, či prepravované osoby žijú s vodičom v spoločnej domácnosti alebo nie. Pokiaľ sa poškodili veci partnera v domácnosti, poisťovňa nezaplatí.

Kritickým miestom môžu byť križovatky bez
Zdroj: Soňa Zverková

4. Veľkorysosť vinníka

Mnohí vinníci sú po nehode schopní nasľubovať hory-doly, napríklad, úplné preplatenie opravy vozidla poškodeného. Ak tak robia v nádeji, že od poisťovne tieto peniaze dostanú späť, sú na omyle.

Podľa zákona sa totiž „neuhradí škoda, ktorú poistený uhradil alebo sa zaviazal poškodenému uhradiť nad rámec určený právnymi predpismi”. Platí to aj v prípade, že vinník zaplatí viac, ako mu určí súd. Poisťovne pritom vychádzajú zo zásady, že nemožno pripustiť veľkorysosť poisteného na ich úkor, nakoľko v konečnom dôsledku poškodenému zaplatia z poistky vinníka.

Čo robiť pri kolízii s nepoisteným autom

Mnohí vodiči, ktorí jazdia bez zákonného poistenia, sa často snažia prehovoriť druhého účastníka, aby políciu nevolal. Nasľubujú hory-doly, vrátane preplatenia faktúry za opravu. V mnohých prípadoch však vinník začne zjednávať a môže sa stať, že poškodený vodič napokon svoje peniaze vôbec neuvidí.

Odporúčame, aby ste sa v žiadnom prípade nedali obmäkčiť. Ohľaduplnosť a súcit tu naozaj nie sú namieste. Ak zistíte, že druhé vozidlo nie je poistené, radšej privolajte políciu, ktorá vystaví protokol o nehode. Úradný doklad totiž nikto neodškriepi. Dodatočnú ochranu poskytnú aj fotografie, ktoré zdokumentujú situáciu a evidenčné čísla vozidiel.

5. Poškodenie pri pracovnej činnosti

Kapitolou samou o sebe je poškodenie vozidla pri pracovnej činnosti iných osôb. Ak napríklad zo žeriavu spadne náklad a poškodí vedľa stojace auto, poisťovňa škodu z PZP neuhradí. Ide však o výnimočné prípady a rozhodne odporúčame ihneď kontaktovať poisťovňu, ktorá poradí ďalší postup, nakoľko každá udalosť sa rieši individuálne. Takúto situáciu môže totiž hradiť napríklad poistenie vinníka proti škode spôsobenej výkonom zamestnania.

Príklad:

Poškodiť vozidlo sa môže pri cestných prácach, rekonštrukciách panelákov na sídliskách alebo napríklad pri zásahu hasičskej techniky. Takúto udalosť vždy rieši poisťovňa individuálne. Nakoľko nemožno vopred odhadnúť, z akého poistenia sa škoda uhradí, ihneď kontaktujte svoju poisťovňu.

V zásade platí, že PZP kryje iba škody spôsobené prevádzkou vozidla. Podľa právnych predpisov je vozidlo v prevádzke vtedy, keď sa pohybuje alebo ak stojí, ale motor pracuje. Rovnako sa za prevádzku považuje aj príprava na jazdu a bezprostredné úkony po ukončení jazdy, ako aj úkony potrebné na udržiavanie vozidla.

Príklad:

Ak nezabezpečíte vozidlo proti pohybu ručnou brzdou alebo rýchlostným stupňom, auto sa následne pohne a poškodí iné, stávate sa vinníkom a poisťovňa zaplatí majiteľovi poškodeného vozidla z vášho PZP, i keď sa fyzicky v aute nenachádzate. Porušili ste však zákon, keďže medzi povinnosti vodiča patrí aj zabezpečenie vozidla proti pohybu. A za to hrozí pokuta od polície.

6. Porušenie povinností vodiča

Okrem zákonom stanovených výnimiek z povinnosti uhradiť škodu môžu poisťovne v poistnej zmluve uviesť aj ďalšie prípady. Hoci každá poisťovňa môže určiť vlastné podmienky, zväčša sú si veľmi podobné a dotýkajú sa najmä vážneho porušenia základných povinností vodiča podľa zákona o cestnej premávke.

Poisťovňa môže odmietnuť alebo znížiť plnenie napríklad v týchto prípadoch:

 • úmyselné poškodenie vlastníkom, vrátane osôb v spoločnej domácnosti,
 • použitie vozidla na trestnú činnosť,
 • vedenie vozidla osobou, ktorá nie je držiteľom platného vodičského oprávnenia alebo jej bolo vodičské oprávnenie rozhodnutím súdu odňaté či pozastavené,
 • vozidlo viedla osoba, ktorú nebolo možné jednoznačne identifikovať (neplatí pre krádež)
 • vodič bol pod vplyvom alkoholu, návykových, omamných či psychotropných látok,
 • vodič sa po udalosti odmietol podrobiť skúške alebo vyšetreniu na požitie alkoholu alebo omamných látok.

V každom prípade odporúčame poriadne si preštudovať poistnú zmluvu a všeobecné obchodné podmienky, kde poisťovne podrobne uvádzajú okolnosti, za ktorých nemáte nárok na poistné plnenie.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

7. Ďalšie prípady

Postup pri nehode a škodovej udalosti

 • Vypíšte Správu o nehode a vyfotografujte postavenie vozidiel a ich poškodenie. V prípade potreby si môžete navzájom vypísať údaje na ľubovoľný papier, ale správa obsahuje podrobné údaje a navyše ju musia obaja podpísať. Okrem osobných údajov sú najdôležitejšie názov poisťovne vinníka a číslo poistnej zmluvy. Podstatne to pomôže, ak poisťovňa bude musieť vymáhať peniaze od vinníka nehody.
 • Ideálne je nahlásiť udalosť poisťovni hneď na mieste nehody, nakoľko operátor vám hneď poradí, ako máte postupovať.
 • Pokiaľ sa ďalší účastník zdráha uznať vinu alebo nie je jasné, kto vlastne nehodu zapríčinil, volajte políciu.
 • Udalosť musíte poisťovni nahlásiť do 15 dní od nehody a odovzdať potrebnú dokumentáciu.
 • Pokiaľ vinník nehodu v stanovenom termíne nenahlási, poškodený má právo na plnenie priamo od poisťovne, ktorá následne bude peniaze vymáhať od poisťovne vinníka.

V poistných zmluvách sa môžu okrem vyššie uvedených prípadov vyskytovať aj ďalšie výnimky. Niektoré sa môžu stať bežne, iné sú skôr nepravdepodobné.

Medzi tie bežné patrí napríklad poškodenie alebo zničenie pneumatík, ak nedošlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla či škody pri oprave alebo údržbe. Poisťovňa nepreplatí ani škody spôsobené nesprávnou obsluhou a údržbou, nedovoleným použitím, funkčným namáhaním, prirodzeným opotrebovaním, únavou alebo chybou materiálu, konštrukčnou či výrobnou chybou.

K zriedkavým a skôr extrémnym prípadom v našich končinách patrí poškodenie auta pri nepokojoch, štrajkoch, terorizme, vojne, zemetrasení či úniku jadrovej energie. Majiteľ nemôže dúfať na preplatenie škody ani vtedy, ak sa auto poškodilo pri pretekoch akéhokoľvek druhu a pri prípravných či tréningových jazdách.

Príklad:

Pod PZP nespadá prípad, ak pri legálnych a oficiálne schválených pretekoch na bežnej komunikácii dôjde k poškodeniu zaparkovaného súkromného vozidla. Za bezpečnosť totiž zodpovedá organizátor a ten by mal byť pre takéto situácie poistený. Pokiaľ sa so súkromným autom zúčastníte na legálnych pretekoch a niekto do vás narazí, poisťovňa vinníka vám škodu nezaplatí.