Pravidelné technické a emisné kontroly považujú mnohí motoristi za zbytočnosť a ťahanie peňazí z ich peňaženiek. Nech sú názory akékoľvek, zákon ich pod hrozbou nemalých sankcií nekompromisne vyžaduje.

Okrem blokovej pokuty 60 eur hrozí nielen zadržanie osvedčenia o evidencii, ale aj tabuľky s evidenčným číslom. Navyše príslušný okresný úrad odboru pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže udeliť sankciu vo výške 166 eur za každú neplatnú kontrolu, čiže za chýbajúcu technickú aj emisnú kontrolu zaplatíte 332 eur.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Kontroly vykonávajú ľudia, preto robia chyby. Keďže nesú veľkú zodpovednosť, každá ich chyba môže mať pre majiteľa vozidla nemalé finančné dôsledky. Pokiaľ vodič prítomný pri kontrole odhalí chybu technika, môže ho na to upozorniť. Ak si ten chybu uvedomí a napraví ju, všetko sa vyrieši a svet sa krúti ďalej. Čo však v prípade, keď technik trvá na svojom, nie je ochotný s motoristom diskutovať alebo dokonca odmieta vydať príslušné povolenie?

Kam poslať sťažnosť?

Hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa v prvom rade odporúča vyhľadať vedúceho STK alebo jeho zástupcu, ktorí sú nadriadenými kontrolného technika a aspoň jeden z nich musí byť na stanici prítomný. Riaditeľ poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel Testek Marián Rybianský dodáva, že v prípade, ak má majiteľ alebo vodič vozidla podozrenie z porušenia niektorého z platných predpisov, môže sa obrátiť na príslušný orgán štátnej správy.

Prvostupňovým dozorom nad dodržiavaním predpisov pri vykonávaní technických a emisných kontrol sú zákonom poverené okresné úrady odborov cestnej dopravy a pozemných komunikácií, príslušné podľa sídla STK alebo pracoviska emisnej kontroly (PEK). Ten je povinný sťažnosť preveriť a ak sa preukáže pochybenie technika, má právomoc udeliť sankciu a nariadiť nápravu. Zoznam okresných úradov s adresami a kontaktnými údajmi sa nachádza na stránke ministerstva vnútra (lišta vľavo).

Ilustračná snímka. Zdroj: Dekra
Zdroj: Dekra

Podľa výkonného riaditeľa poverenej technickej služby pre emisné kontroly vozidiel S-EKA Petra Lenďáka, ak vodič resp. majiteľ vozidla nie je spokojný s rozhodnutím okresného úradu, môže podať odvolanie na okresný úrad v sídle kraja. Najvyšší dozorným orgánom je odbor kontroly, štátneho dozoru a dohľadu ministerstva dopravy, ten však po preskúmaní sťažnosti vracia vec na doriešenie príslušnému okresnému úradu.

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na príslušnú poverenú technickú službu, čiže na Testek v prípade technickej kontroly alebo S-EKA pre emisné kontroly. Tieto organizácie sa však riešením sťažností nezaoberajú, ale posielajú ich príslušným okresným úradom.

BANNER300

Ako podať sťažnosť?

Ak má majiteľ alebo vodič vozidla podozrenie, že došlo k porušeniu predpisov v súvislosti s vykonaním technickej alebo emisnej kontroly, môže podať podnet vyššie uvedeným orgánom štátnej správy. Podľa Kóňu je síce možné podať podnet aj anonymne a príslušný úrad sa ním musí zaoberať, no v prípade kontroly konkrétneho vozidla je potrebné uviesť podrobné údaje.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Okrem údajov sťažovateľa minimálne v rozsahu meno, priezvisko a korešpondenčná adresa je potrebné presne identifikovať STK alebo PEK a pochopiteľne aj vozidlo. Kamerové systémy nie sú na staniciach len tak pre nič za nič a pri kontrole musí dozorný orgán šancu nájsť príslušný záznam. V záujme vyriešenia veci odporúčame čo najpresnejšie popísať, čoho sa sťažnosť týka.

Každé pochybenie technika so sebou prináša pre majiteľa vozidla nepríjemnosti. Problém nastáva v momente, ak znamená finančné straty, napríklad, v súvislosti s podnikaním. Keďže ide o vyčísliteľné škody, poškodení môžu vymáhať náhradu škody súdnou cestou. Zo zákona musia mať všetky STK a PEK uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom kontrol. A majiteľa vozidla vôbec nemusí zaujímať, či pochybenie technika spadá do výluky v poistení.

Facebook like button