Ilustračná snímka

Poradca 11 otázok o objektívnej zodpovednosti

Foto: Dreamstime

17.3. 2015 8:00 Objektívna zodpovednosť síce u nás platí takmer tri roky, výraznejšie ju však polícia začala využívať až vlani. Ako vlastne funguje tento inštitút a čo majú robiť vodiči, ak ich policajti pri priestupku nezastavia a pokuta im príde až poštou?

Slovenská polícia začala inštitút objektívnej zodpovednosti využívať vo väčšej miere až v januári minulého roka. V rámci nej policajti vozidlá nezastavujú, ale na základe záznamu z priestupku pošle majiteľovi automobilu poštou list, tzv. rozkaz o uložení sankcie, v ktorom ho vyzve k zaplateniu pokuty.

V prípade tohto inštitútu už nehovoríme o priestupkoch, ale o správnych deliktoch držiteľa vozidla, ktorým je spravidla jeho majiteľ zapísaný v osvedčení o evidencii. Rozdiel je a v porovnaní s bežnými priestupkami, kde sa výška pokuty spravidla uvádza s predložkou „do“, čiže existuje určitý manévrovací  priestor. V rámci objektívnej zodpovednosti to neplatí, výška pokút je v zákone stanovená presne.

Mnohé policajné autá sú vybavené záznamovým
Mnohé policajné autá sú vybavené záznamovým
Zdroj: Soňa Zverková

Ponúkame základné fakty o fungovaní objektívnej zodpovednosti, ktorá dostane nový impulz na budúci rok po spustení automatického systému.

1. Správne delikty držiteľa vozidla:

a) zákaz predchádzania – pokuta 249 eur

b) rýchlosť jazdy

- pokuta v obci od 15 do 798 eur

- mimo obce od 30 do 798 eur

c) jazda na červenú alebo nezastavenie na „stopke“ – pokuta 300 eur

d) zákaz otáčania a cúvania – pokuta 99 eur

e) zákaz zastavenia a státia – pokuta 78 eur

- na železničnom priecestí, v podjazde, v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi a zastavenie na vyhradenom mieste pre telesne postihnutú osobu – pokuta 198 eur

f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané – pokuta 300 eur

g) prekročenie najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti – pokuta 99 až 798 eur

h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer – pokuta 99 eur

i) zákaz vjazdu vozidla s max. hmotnosťou nad 12 ton – pokuta 2 000 eur (zvyšuje sa o ďalších 1 000 eur, ak dôjde k opakovanému priestupku do jedného roka od poslednej pokuty)

2. Aká je výška pokuty, ak vodič spácha viacero priestupkov?

Výška pokuty sa určí podľa najprísnejšie postihnuteľného deliktu. Inými slovami, majiteľ neplatí pokuty za všetky priestupky, ale len za ten „najdrahší“.

3. Dokedy môže prísť list od polície?

Podľa zákona môže polícia uložiť pokutu do dvoch rokov od spáchania deliktu.

4. Aká je splatnosť pokuty?

Pokuta je splatná do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty. Ak majiteľ auta v tomto termíne uhradí dve tretiny stanovenej sumy, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške. Pokuta sa platí prevodom na bankový účet.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

5. Ako postupuje polícia, ak je držiteľom vozidla firma?

Adresátom rozkazu o uložení pokuty je spoločnosť, teda sa posiela na adresu firmy.

6. Môže firma zatajiť vodiča a ochrániť ho pred zadržaním vodičského preukazu?

Odpoveď z polície nie je jednoznačná, i keď predpokladáme, že v prípade závažných priestupkov „odchytia“ vodiča priamo na ceste. „Policajný zbor neskúma v prípade správnych deliktov, kto viedol motorové vozidlo. Je na firme, či uvedenú pokutu zaplatí a následne si bude pokutu vyžadovať od zamestnanca alebo uvedie konkrétneho vodiča, ktorý motorové vozidlo viedol s tým, že tento sa bude zodpovedať za porušenie predpisov o cestnej premávke,“ uviedol hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

7. Ako postupuje polícia, ak držiteľ vozidla odmietne zaplatiť pokutu s tým, že auto požičal tretej osobe?

Majiteľ auta môže podať odpor proti uloženiu sankcie a identifikovať vodiča, ktorý delikt spáchal (meno, priezvisko, adresa pobytu). Následne sa polícia zameria na tohto vodiča. Ak však táto osoba tvrdí, že vozidlo neviedla alebo jej polícia spáchanie deliktu nedokáže, pokračuje v konaní proti majiteľovi auta. Inými slovami, výhovorky sú fajn, ale v tomto prípade nepomôžu a majiteľ musí pokutu zaplatiť. „Podľa zákona o cestnej premávke má držiteľ vozidla voči fyzickej alebo právnickej osobe, ktorej zveril motorové vozidlo v čase porušenia povinnosti, nárok na náhradu ním uhradenej pokuty alebo jej časti, ktorú zaplatil na základe rozhodnutia o správnom delikte držiteľa vozidla,“ dodal hovorca.

BANNER300

8. Je majiteľ auta povinný preukázať zapožičanie vozidla?

Môže, ale nemusí. Ak predloží dôkazy o tom, kto skutočne sedel za volantom, budú spolu s údajmi o vodičovi postúpené príslušnému správnemu orgánu. Konanie o správnom delikte držiteľa vozidla sa v tomto prípade preruší.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

9. Ako postupuje polícia, ak zaznamená priestupok vozidla registrovaného v inom štáte?

Zahraničných vozidiel sa inštitút objektívnej zodpovednosti zatiaľ nedotýka. Delikty resp. priestupky rieši polícia tým, že auto zastaví.

10. Čo obsahuje rozkaz o uložení sankcie?

Okrem identifikácie držiteľa vozidla obsahuje aj fotografie z priestupku resp. informácie o tom, ako a kde si môže majiteľ auta pozrieť videozáznam. Rozkaz ďalej obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (odpore). Výrokom sa rozumie samotné rozhodnutie s uvedením príslušného predpisu, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania a lehotu. V odôvodnení sa uvádzajú skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie. Poučenie obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať, v akej lehote a kam. Nevyhnutnou súčasťou je úradná pečiatka a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie osoby, ktorá delikt rieši.

11. Najčastejšie správne delikty v roku 2014:

- rýchlosť jazdy – 5 712 prípadov (priemerná pokuta zhruba 71 eur)

- jazda na červenú alebo nezastavenie na „stopke“ – 372 prípadov (priemerná pokuta 291 eur)

- zákaz zastavenia a státia – 100 prípadov (priemerná pokuta 92 eur)

- zákaz predchádzania – 20 prípadov (priemerná pokuta 249 eur)

- zákaz vjazdu, odbočovania a prikázaný smer – 10 prípadov (priemerná pokuta 99 eur)

- celková priemerná pokuta za rok 2014 – 86 eur

Facebook like button

Diskusia  ()

Video

Diskusia