Ilustračná snímka

Poradca Tieto benzínky predávali nekvalitné palivá

Foto: Dreamstime

4.6. 2015 9:00 Slovenská inšpekcia životného prostredia vlani skontrolovala 127 čerpacích staníc a na ôsmich odhalila palivá, ktoré nezodpovedali normám. Pozrite sa, aké palivo predávali a čo by jeho tankovanie mohlo spôsobiť vášmu vozidlu.

Palivá sú na Slovensku jednou z najdôležitejších tém, a to nielen z hľadiska cien, ale aj kvality. Za kontrolu kvality palív na čerpacích staniciach, v prístavných termináloch a vo veľkoskladoch zodpovedá Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s externým laboratóriom. Vlani išlo o Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny (VÚRUP).

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Kontroly sa vykonávajú v troch etapách. V prvých a posledných dvoch mesiacoch roka sa kontroluje kvalita zimných palív, od apríla do septembra kvalita letných. Kontroly zabezpečujú príslušné inšpektoráty v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach. SIŽP začiatkom roka zverejňuje výsledky kontrol za predchádzajúci kalendárny rok, kde sa uvádza aj zoznam subjektov, ktorých palivá nezodpovedali normám a v ktorých aspektoch.

Kontrolu vykonáva SIŽP aj SOI

Ako povedala Erika Bakičová, hlavná inšpektorka útvaru inšpekcie ochrany ovzdušia, inšpekcia zabezpečuje len analýzy parametrov motorových palív, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia. V prípade benzínu ide o oktánové číslo, tlak pár pre letné obdobie, destiláciu, obsah kyslíka a kyslíkatých zlúčenín, obsah síry a olova. U motorovej nafty sa preveruje cetánové číslo, hustota, destilácia, polycyklické aromatické uhľovodíky a obsah síry a metylesterov mastných kyselín. „Predmetom skúmania nie sú ostatné parametre, ktoré môžu ovplyvňovať kvalitu motorových palív, napríklad, čírosť alebo nečistoty,“ dodala Bakičová.

Zamestnanec laboratórií vzorku po natankovaní
Zamestnanec laboratórií vzorku po natankovaní
Zdroj: Soňa Zverková

SIŽP vykonala vlani kontroly na 127 čerpacích staniciach, kde odobrala celkovo 297 vzoriek, z čoho 152 vzoriek tvorili benzíny, 120 motorová nafta, 24 vzoriek LPG a jedna vzorka lodného plynového oleja. Nedodržanie požadovanej kvality paliva zistila na ôsmich čerpacích staniciach v ôsmich vzorkách a v desiatich kvalitatívnych parametroch. Prevádzkovateľom staníc uložila inšpekcia 11 pokút v celkovej výške 6 270 eur.

Tip redakcie

Najväčšie mínus: strata dôvery

Hoci pokuty za palivo, ktoré nespĺňa normy, nebývajú likvidačne vysoké, najhoršia je však strata dôvery motoristov. Výročné správy, ktoré obsahujú zoznam čerpacích staníc a podrobný rozpis zistených nedostatkov, sú totiž verejne prístupné na internetovej stránke SIŽP (vľavo, položka Činnosť SIŽP – Ochrana ovzdušia – Vyhodnotenie činnosti za rok 2014). A je pravdepodobné, že vodiči sa z logických dôvodov môžu vyhýbať benzínkam, kde inšpekcia odhalila nekvalitné palivo.

Natankovanie paliva s prekročenou hodnotou niektorej zložky, nemusí nutne znamenať tragédiu, nakoľko vo väčšine prípadov nebýva tak vysoké, aby viedlo k okamžitému a fatálnemu poškodeniu motora. Dlhodobejšie tankovanie palív, ktoré nespĺňajú normu, by však mohlo spôsobiť závažné komplikácie, ktorých oprava, keďže ide o palivové a motorové súčasti vozidla, by nebola najlacnejšia.

Ako sa môže stať, že čerpacie stanice predávajú nekvalitné palivo? Problémy môže spôsobiť nesprávne uskladnenie alebo dlhé intervaly čistenia palivových filtrov v skladovacích nádržiach. Na druhej strane vinníkom vždy nemusí byť samotná benzínka, ale v niektorých prípadoch napríklad neseriózny dovozca.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Čerpacie stanice s nekvalitným palivom

Nedodržanie limitných hodnôt pre palivá bolo zistené u nasledovných podnikateľov:

1. SLOWIMM s.r.o., Pri Štadióne 8B, 908 51 Holíč

Čerpacia stanica: Truck Centrum Colnica Holíč

Druh paliva: BA 95 Natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- obsah aromátov: 37,9 % V/V

- predpísaná hodnota: najviac 35 % V/V

Uložená pokuta: 700 eur

Možné dôsledky: Zvýšený obsah aromátov v automobilových benzínoch nepriaznivo ovplyvňuje zloženie výfukových plynov. Zvýšením celkového obsahu aromatických uhľovodíkov narastá množstvo benzénu v emisiách. Okrem toho vedie k zvýšeniu emisií oxidu uhličitého a celkových emisií, ktoré sa dostávajú do ovzdušia a negatívne pôsobia na životné prostredie.

BANNER300

2. METRO Casch & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Čerpacia stanica: Metro Devínska Nová Ves 7081

Druh paliva: BA 98 Natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- tlak pár v letnom období podľa Reida: 68 kPa

- predpísaná  hodnota: najviac 60 kPa

Uložená pokuta: 1 000 eur

Možné dôsledky: Ak benzín obsahuje zvýšený podiel prchavých zložiek, najmä v letnom období dochádza k nežiaducemu úniku týchto ľahkých uhľovodíkov, ktoré tak negatívne pôsobia na životné prostredie a môžu predstavovať aj zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru. Pokiaľ sa zimné palivo používa v letnom období, dochádza k zvýšeniu obsahu škodlivín vo výfukových plynoch.

Takto vyzerá zapečatená vzorka paliva
Takto vyzerá zapečatená vzorka paliva
Zdroj: Soňa Zverková


3. T a M TRANS SPEDITION s.r.o., 935 52 Šarovce 545

Čerpacia stanica: Truck Centrum Malacky

Druh paliva: Diesel

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- obsah metylesterov mastných kyselín (FAME): 7,4 % V/V

- predpísaná  hodnota: najviac 7 % V/V

Uložená pokuta: správne konanie o uložení pokuty sa začne v roku 2015

Možné dôsledky: Vyšší obsah metylesterov mastných kyselín (FAME) má nežiaduci efekt, a to zníženie oxidačnej stability motorovej nafty. To môže mať za následok tvorbu polymérnych zlúčenín a úsad na vstrekovacích tryskách, čo môže vyústiť do zvýšenia dymivosti motora, zanášania palivových filtrov a skrátenie ich výmenných intervalov.

4. OKTAN, a.s., Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok

Čerpacia stanica: OKTAN Brezno

Druh paliva: BA Super 95

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- oktánové číslo motorovou metódou: 84,4

- predpísaná hodnota: minimálne 84,5

Uložená pokuta: 1 000 eur

Možné dôsledky: Nízke oktánové číslo benzínu môže zvýšiť spotrebu, čo nepriaznivo ovplyvňuje životnosť motora, zhoršuje účinnosť s následným zvýšením obsahu toxických látok vo výfukových plynoch. Nižšie oktánové číslo taktiež spôsobuje klepanie motora, ktoré môže viesť k jeho vážnemu poškodeniu.

Za niektoré nedostatky palív často môže nesprávne
Za niektoré nedostatky palív často môže nesprávne
Zdroj: Dreamstime


5. PROGRES TRADING, a.s., Cukrovarská 22, 075 01 Trebišov

Čerpacia stanica: Progres Trading Tisovec

Druh paliva: BA Super 95

Počet nedodržaných parametrov: 2

Parameter:

- oktánové číslo výskumnou metódou: 93,2

- predpísaná hodnota: minimálne 94,5

- oktánové číslo motorovou metódou: 84,2

- predpísaná hodnota: minimálne 84,5

Uložená pokuta: správne konanie o uložení pokuty sa začne v roku 2015

Možné dôsledky: Nízke oktánové číslo benzínu môže zvýšiť spotrebu, čo nepriaznivo ovplyvňuje životnosť motora, zhoršuje účinnosť s následným zvýšením obsahu toxických látok vo výfukových plynoch. Nižšie oktánové číslo taktiež spôsobuje klepanie motora, ktoré môže viesť k jeho vážnemu poškodeniu.

6. Jaroslav Ščecina - J.A.Š., 082 81 Kamenica 595

Čerpacia stanica: J.A.Š Prešov

Druh paliva: BA SUPER 95

Počet nedodržaných parametrov: 2

Parameter:

- oktánové číslo motorovou metódou: 83,1

- predpísaná hodnota: minimálne 84,5

- obsah olefínov: 22,6 % V/V

- predpísaná hodnota: max. 21,1% V/V

Uložená pokuta: správne konanie o uložení pokuty neukončené

Možné dôsledky: Zvýšený obsah olefínov má za následok tvorbu živíc a usadenín v nasávacom systéme motora a zároveň vedie k zvýšeniu emisií reaktívnych uhľovodíkov a toxických zlúčenín (diénov), ktoré sa dostávajú do ovzdušia a negatívne pôsobia na životné prostredie. Nízke oktánové číslo benzínu môže zvýšiť spotrebu, čo nepriaznivo ovplyvňuje životnosť motora. Nižšie oktánové číslo taktiež spôsobuje klepanie motora, ktoré môže viesť k jeho vážnemu poškodeniu.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

7. BIO - plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, prev. 053 63 Spišský Hrhov 195

Druh paliva: Diesel

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- obsah metylesterov mastných kyselín (FAME): 8,7 % V/V

- predpísaná  hodnota - max. 7 % V/V

Uložená pokuta: správne konanie o uložení pokuty sa začne v roku 2015

Možné dôsledky: Vyšší obsah metylesterov mastných kyselín (FAME) má nežiadúci efekt, a to zníženie oxidačnej stability motorovej nafty. To môže mať za následok tvorbu polymérnych zlúčenín a úsad na vstrekovacích tryskách, čo môže vyústiť do zvýšenia dymivosti motora, zanášania palivových filtrov a skrátenie ich výmenných intervalov.8. Eni Slovensko, s.r.o., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava

Čerpacia stanica: Janovík

Druh paliva: BA SUPER 95

Počet nedodržaných parametrov: 1

Parameter:

- tlak pár podľa Reida: 61,7 kPa

- predpísaná hodnota: max. 61,6 kPa

Uložená pokuta: 500 eur

Možné dôsledky: Ak benzín obsahuje zvýšený podiel prchavých zložiek, najmä v letnom období dochádza k nežiaducemu úniku týchto ľahkých uhľovodíkov, ktoré tak negatívne pôsobia na životné prostredie a môžu predstavovať aj zvýšené riziko výbuchu alebo požiaru. V prípade použitia zimného paliva v letnom období došlo len k minimálnemu prekročeniu normy.

Facebook like button

Diskusia  ()

Video

Diskusia