Ilustračná snímka

Poradca Zahraničie: Kedy polícia môže odobrať vodičák

Foto: Dreamstime

5.5. 2015 9:25 V pravidlách pre odobratie vodičského oprávnenia sú medzi krajinami EÚ rozdiely. Pozreli sme sa detailnejšie na to, kedy slovenskému motoristovi v zahraničí skutočne hrozí, že mu policajti môžu zobrať vodičák?

Každá členská krajina Európskej únie si pravidlá vydávania vodičských preukazov upravuje sama a rovnako aj pravidlá ich zadržania v prípade vážneho porušenia pravidiel cestnej premávky. Navzdory rôznym odlišnostiam, všetky členské krajiny najtvrdšie trestajú alkohol, omamné látky, vysoké prekročenie povolenej rýchlosti a útek z miesta nehody.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Napríklad, Nemecko je nekompromisné v prípade drog, i keď ide len o tzv. ľahké drogy, ako marihuana, a vodič s takmer 100-percentnou istotou príde o vodičský preukaz. Rakúsko má prísnejšie normy pre dokazovanie závislosti od omamných látok, zato oveľa tvrdšie postihuje alkohol. Práve tieto rozdiely stáli za najnovším prípadom, o ktorom nedávno musel rozhodnúť Súdny dvor EÚ. Rozoberme si ho detailnejšie a vysvetlime na ňom, čo reálne hrozí pri závažnom priestupku v zahraničí slovenskému motoristovi.

Hovoríme o prípade Rakúšanky Sevdy Aykulovej, ktorá má bydlisko v Rakúsku a vlastní rakúsky vodičský preukaz. Pri návšteve v Nemecka ju zastavila policajná hliadka, ktorá na základe podozrenia nariadila odber moču na kontrolu použitia omamných látok. Po pozitívnom výsledku na prítomnosť marihuany bol nariadený odber krvi, ktorý preukázal, že túto omamnú látku konzumovala prinajmenšom príležitostne.

Nemecké orgány dospeli k záveru, že vodička nebola schopná oddeliť šoférovanie a užívanie omamných látok, v dôsledku čoho stratila spôsobilosť k vedeniu motorových vozidiel. Správne orgány jej odobrali vodičské oprávnenie na území Nemecka a informovali ju, že ho môže znovu získať predložením lekársko-psychologického posudku. Ten je spravidla spojený s preukázaním minimálne ročnej abstinencie.

Zákaz jazdy hrozí nielen Slovákom v zahraničí,
Zákaz jazdy hrozí nielen Slovákom v zahraničí,
Zdroj: Soňa Zverková

Vodička však neporušila rakúske predpisy, preto vo svojej domovskej krajine o vodičské oprávnenie neprišla. Rakúske orgány by zasiahli iba v prípade, že nespôsobilosť z dôvodu užívania omamných látok by bola zistená lekársky alebo by existovali náznaky na závislosť. Nemecký lekár, ktorý vykonal odbery, však nezistil zjavné známky jej ovplyvnenia omamnými látkami. Aykulová rozhodnutie nemeckých orgánov napadla na správnom súde v Sigmaringene a tvrdila, že jej spôsobilosť smú určiť len príslušné rakúske orgány. Keďže došlo k rozporu so smernicou o uznávaní vodičských preukazov v rámci celej EÚ, nemecký súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ.

Ako rozhodol Súdny dvor EÚ

Podľa Súdneho dvora EÚ právo rozhodnúť o zrušení alebo obmedzení vodičského oprávnenia, ktoré by bolo platné plošne v celej EÚ, smie iba krajina, kde boli oprávnenie a preukaz vydané. Zároveň však každej členskej krajine priznal právo na svojom vlastnom území vyhlásiť preukaz za neplatný, kým vodič nesplní podmienky pre jeho opätovné získanie podľa legislatívy daného štátu. Inými slovami, Rakúšanka by nesmela vôbec jazdiť, ak by vodičský preukaz zadržali rakúske úrady. V jej prípade tak neurobili, preto Aykulová smie naďalej jazdiť po celej EÚ, len nie v Nemecku.

Súdny dvor argumentuje, že striktné dodržiavanie smernice o uznávaní platnosti vodičských preukazov v každej situácii by členským krajinám znemožnilo potrestať vodičov, ktorých správanie sa môže ohroziť tzv. vyšší záujem, v tomto prípade bezpečnosť cestnej premávky a jej účastníkov. „Aký by bol totiž potrebný účinok tejto smernice, ak by orgány členského štátu nemohli uložiť sankcie občanom Únie, ktorí sa dopustia porušenia na ich území, lebo sa na ich území iba „pohybujú“? To by znamenalo pripustiť, že týchto občanov nie je možné sankcionovať, napriek tomu, že predstavujú riziko pre seba samých a pre ostatných účastníkov cestnej premávky,“ píše sa v rozhodnutí Súdneho dvora.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

V zásade platí, že všetky osoby, ktoré sa pohybujú na území určitého štátu, musia dodržiavať jeho zákony. Rozhodnutie o dočasnej neplatnosti zahraničného vodičského preukazu sa zakladá na vnútroštátnej legislatíve, preto nie je reálne, aby členská krajina, ktorá preukaz vydala, stanovila podmienky pre jeho opätovné získanie v inom štáte. Zjednodušene povedané, rakúske súdy predsa nemôžu nariadiť nemeckým súdom, ako majú v danom prípade rozhodnúť.

Súdny dvor v tejto súvislosti upozornil na svoje predchádzajúce rozhodnutie, že členský štát nesmie anulovať vodičské oprávnenie na neurčito, ale musí stanoviť podmienky pre jeho obnovenie. Túto podmienku Nemecko splnilo. Rakúšanka môže na nemeckých cestách znova šoférovať, ak predloží spomínaný posudok alebo počká päť rokov, keď automaticky dôjde k vymazaniu informácie o jej nespôsobilosti z príslušného registra.

BANNER300

Pozor na vážne priestupky v zahraničí

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ je záväzné pre všetky súdy v členských krajinách pri posudzovaní podobných prípadov. V praxi to znamená asi toľko, že Slovákom v zahraničí alebo cudzincom u nás hrozí dočasné anulovanie vodičského oprávnenia, ak spáchajú priestupok, pre ktorý zákon tento trest umožňuje.

Motoristi si nemusia dlho lámať hlavu nad tým, za ktoré priestupky táto sankcia hrozí. Sú to vždy tie najzávažnejšie. Napríklad, rakúski policajti berú vodičské preukazy za prekročenie rýchlosti o viac ako 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obce, ich nemeckí kolegovia už pri 30 km/h v obci a 40 km/h mimo obce. A keďže alkohol a omamné látky sú problémom v celej Európe, nezávisle od povolenej tolerancie jednoznačne za volant nepatria. Na Slovensku ani nikde inde.

Vodičské oprávnenie vs. vodičský preukaz

V tomto prípade je potrebné odlišovať medzi pojmami vodičské oprávnenie a vodičský preukaz. Ako už naznačuje samotná formulácia, vodičské oprávnenie znamená právo a spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktoré motorista nadobúda zložením skúšok v autoškole. Vodičský preukaz je doklad, čiže „papier“, ktorý preukazuje toto oprávnenie. Ak policajt zadrží preukaz, vodič oprávnenie a teda ani spôsobilosť viesť vozidlo nestráca, len počas stanoveného času nesmie šoférovať. Ak však dôjde k zrušeniu alebo obmedzeniu vodičského oprávnenia, v závislosti od dôvodu zrušenia musí vodič absolvovať skúšky z odbornej spôsobilosti alebo sa podrobiť psychologickému či lekárskemu vyšetreniu.

Podľa zákona o premávke sa vodičské oprávnenie odoberie tomu, kto

- stratil odbornú spôsobilosť

- stratil zdravotnú alebo psychickú spôsobilosť

- nepodrobil sa nariadenému preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej a psychickej spôsobilosti

- nepreukázal, že sa v určenom rozsahu a v určenej lehote podrobil doškoľovaciemu kurzu

- nepodrobil sa nariadenému preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva alebo odbornému poradenstvu

- v priebehu posledných piatich rokov trikrát poruší pravidlá cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda s následkom na živote alebo zdraví

- v priebehu posledných piatich rokov dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky požitím alkoholu alebo inej návykovej látky alebo sa odmietne podrobiť vyšetreniu na ich zistenie

Facebook like button

Diskusia  ()

Video

Diskusia