Ilustračná snímka

Poradca Veľký prehľad: Čo čaká vodičov v roku 2016?

Foto: TASR

23.12. 2015 8:00 VAŠA TÉMA Posledná novela zákona, ktorú slovenský parlament schválil koncom novembra, priniesla rad zmien. Väčšina z nich začína platiť už o niekoľko dní: 1. januára. Na čo sa teda motoristi v roku 2016 môžu tešiť?

Do konca tohto roka zostáva už len niekoľko dní a hneď prvý deň toho nového roka začína platiť viacero noviniek, ktoré vyplývajú z novely zákona o premávke. Ďalšie zmeny prídu na rad v priebehu roka.

1. Pokuty pre cestných pirátov

Novela zákona sprísňuje pokuty pre výrazné prekročenie rýchlosti a zavádza tri stupne. Doterajší priestupkový zákon označuje za priestupok prekročenie rýchlosti v obci minimálne o 20 km/h a mimo obce aspoň o 30 km/h. Po novom na prvom stupni, ktorý sa týka mierneho prekročenia rýchlosti, sa pokuty znižujú a na druhom stupni sa pohybujú zhruba v súčasnom rozpätí. Tretí stupeň sa cielene zameral na vodičov, ktorí si cestu mýlia s pretekárskym okruhom. Tu sa už v blokovom konaní zvyšuje horná hranica o 150 eur a v správnom konaní o 200 eur, teda pokuta sa môže celkovo vyšplhať až na 1000 eur.

zdroj: MV SR
zdroj: MV SR
Zdroj: MV SR

2. Alkohol a návykové látky

- Ak žiadateľ o vodičské oprávnenie ako nevodič počas posledných piatich rokov spôsobil priestupok pod vplyvom alkoholu, návykových látok alebo liekov, oprávnenie získa až po absolvovaní odborného poradenstva.

- Psychologickému poradenstvu sa už vodič nevyhne. Ak psychiater zistí závislosť, polícia automaticky posiela vodiča na lekársku prehliadku. Pokiaľ lekár vystaví posudok „spôsobilý“, musí sa motorista podrobiť psychologickému poradenstvu. A absolvovať ho musí dokonca aj vtedy, ak psychiater závislosť nezistí ani neodporučí lekársku prehliadku.

- Preskúšanie odbornej spôsobilosti, ktoré je jednou z podmienok pre opätovné získanie vodičského oprávnenia po zákaze činnosti za vážny priestupok, sa doteraz týkalo iba skupiny vozidla, s ktorým bol spáchaný daný priestupok. Ak však vodič má oprávnenie na viacero skupín a nebude možné určiť vozidlo, s ktorým bol priestupok spáchaný, vodič bude musieť absolvovať skúšku pre všetky skupiny, na ktoré mal oprávnenie.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

3. Objektívna zodpovednosť

Zákon spresňuje najmä riešenie prípadov, keď majiteľ vozidla tvrdí, že priestupok spáchal niekto iný. Doteraz polícia pokračovala v správnom konaní voči majiteľovi vozidla, ak priestupok nespáchal obvinený vodič alebo mu nebol preukázaný. Novela doplnila prípady, keď môže polícia v správnom konaní voči vlastníkovi auta pokračovať:

- ak nie je možné zistiť a preukázať skutočnosti, že priestupku sa dopustila konkrétna osoba

- ak sa priestupku nedopustil obvinený vodič

- priestupok nemožno prejednať (napr. chýbajú podklady)

- priestupok nebol obvinenému vodičovi preukázaný

- vo veci nerozhodne podľa iného zákona

V súvislosti s objektívnou zodpovednosťou začnú popri našich cestách pribúdať kontrolné body automatického systému, ktoré budú sledovať najkritickejšie úseky. Ako začiatkom tohto roka avizoval minister vnútra Robert Kaliňák, po dokončení projektu bude fungovať 1 341 bodov. Len 280 z nich bude sledovať rýchlosť, ostatné sa zamerajú na ďalšie priestupky, napríklad, predchádzanie cez súvislé čiary, jazdu na červenú či porušovanie zákazov vjazdu.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

4. Zranenia pri dopravných nehodách

Novela mení prístup polície k nehodám, pri ktorej sa zranil samotný vodič alebo jeho blízka osoba. Doteraz museli policajti riešiť všetky prípady, od budúceho roka sa za závažný priestupok súvisiaci s nehodou bude považovať iba prípad, keď dôjde k ublíženiu na zdraví inej osobe alebo sa poškodí majetok cudzieho človeka. Ak sa pri nehode zraní blízka osoba vodiča (rodičia, deti, starí rodičia, vnuci, súrodenci a manžel/manželka), polícia sa bude prípadom zaoberať iba na návrh poškodenej osoby.

5. Závažné dopravné priestupky po novom

Novela zavádza zmeny v zozname závažných priestupkov. Konkrétne ide o:

- jazdu na červenú a nerešpektovanie pokynov policajta. Nezastavenie na „stopke“ sa už za závažný priestupok nepovažuje.

- nielen prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, ale aj vjazd

- ohrozenie chodca na chodníku a cyklistu pri obchádzaní a predchádzaní

- nesplnenie povinnosti vodiča po skončení zákazu činnosti absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti prípadne povinné lekárske či psychologické vyšetrenie

Za tieto priestupky hrozia v blokovom konaní pokuty do 150 eur, v správnom konaní 60 až 300 eur a automaticky aj zákaz činnosti najviac na dva roky.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

6. Koniec šedej zóny neprihlásených vozidiel

1. Zo zoznamu dokladov, ktoré musí majiteľ predložiť pri preberaní osvedčenia o evidencii časť II (tzv. veľký technický preukaz) a tabuliek s evidenčným číslom, vypadol certifikát konformity (COC).

2. Ak majiteľ na polícii uviedol, že si nové osvedčenie o evidencii časť I prevezme osobne, má na to tri mesiace. Po tejto lehote polícia doklad zničí.

3. Ak polícia pre nespôsobilosť vozidla zadržala osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo „ešpézetku“, ale majiteľ chce auto vyviezť do zahraničia, polícia nové tabuľky nevydá. Vydá len doklady potrebné na kontrolu originality, ktorá je podmienkou pre vývoz auta.

4. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nepožiadal jeho vlastník, polícia ho vyradí len so súhlasom majiteľa.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

5. Pri prevode vozidla musí byť na polícii prítomný aj nový vlastník. Ak sa nedostaví, úkon bude možný iba na základe písomného splnomocnenia s osvedčeným podpisom.

6. Pri odhlásení polícia odoberie osvedčenie o evidencii časť I (plastová kartička) a do „papierovej“ časti vyznačí dátum odhlásenia. Vozidlo sa bude môcť používať len 30 dní, po tomto termíne môže hliadka pri cestnej kontrole zadržať doklady aj evidenčné čísla.

7. Nový vlastník musí prihlásiť vozidlo do 30 dní. Ak tak neurobí do dvoch mesiacov, polícia v systéme označí doklady a tabuľky s evidenčným číslom (TEČ) za neplatné.

8. Vlastníci dočasne vyradených vozidiel musia do 15 dní od termínu skončenia vyradenia buď ukončiť alebo predĺžiť dočasné vyradenie. Ak tento termín nedodržia, polícia ich vyzve k splneniu povinnosti a môže v blokovom konaní naúčtovať pokutu do 50 eur a v správnom konaní do 100 eur.

7. Odtiahnutie vozidla

Ministerstvo spresňuje možnosti odtiahnutia vozidla z vyhradeného parkovacieho miesta. Doteraz mohlo byť vozidlo odtiahnuté z každého parkovacieho miesta, ktoré nebolo pre neho určené. Podľa novely bude možné odtiahnuť auto iba z parkovacieho miesta vyhradeného pre vozidlo s konkrétnym evidenčným číslom, zdravotne postihnutú osobu alebo vozidlo s konkrétnym parkovacím preukazom. Státie, napríklad, na rezidenčných parkovacích miestach bude polícia riešiť „papučou“ a blokovou pokutou na mieste.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

8. Chodci a cyklisti

Zákon prináša aj zmeny týkajúce sa cyklistov. Konkrétne ide o:

- povinnosť nosiť prilbu aj pre deti v cyklosedačke

- povolenie jazdiť na bicykli na chodníku pre deti do 10 rokov

- zákaz prepravy detí do 12 rokov aj na trojkolkách a štvorkolkách (súčasný zákon zakazuje prepravu len na motocykloch)

- do zákona pribudne samovyvažovacie vozidlo typu Segway s príslušným novým paragrafom

9. Vodičské oprávnenie skupiny B

Po skútroch so zdvihovým objemom do 125 cm3 sa oprávnenie skupiny B rozširuje o ďalšie vozidlá. Skupina B zahŕňa aj snežné skútre a malé traktory kategórie T2 a T3, toto rozšírenie však platí len na Slovensku a je obmedzené celkovou hmotnosťou 3,5 tony. Za traktory je možné pripojiť aj príves, ale hmotnosť súpravy nesmie prekročiť 3,5 t.

10. Stáčanie kilometrov

1. V zákone o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách pribudne pojem „odometer“ ako počítadlo kilometrov zabudované do vozidla.

2. Zavádza sa definícia oprávnenej a neoprávnenej manipulácie. Za neoprávnený sa považuje každý zásah, ktorý vykonáva neoprávnený subjekt. Oprávnenou manipuláciou je zásah, ktorý vykonáva výrobca, zástupca výrobcu alebo autorizovaný servis pri výmene a oprave odometra alebo nastavení reálneho či aspoň približne zistiteľného stavu.

zdroj: MV SR
zdroj: MV SR
Zdroj: MV SR

3. Ak sa pri technickej kontrole zistí zásah do odometra, technik to bude musieť zaznamenať do centrálneho informačného systému.

4. Zákaz neoprávnenej manipulácie s odometrom a rovnako aj výroby, nákupu a poskytovania zariadenia, ktoré takýto zásah umožňuje.

5. Zákaz ponúkať služby zameraných na úpravu stavu kilometrov, predaj antiradarov a modrých a červených majákov resp. kombinácie modrého a červeného majáku. Novela zákona o reklame zakazuje aj prezentáciu takýchto informácií, výrobkov a zariadení.

6. Pri odhaľovaní manipulácie s odometrami musia všetky organizácie (STK/EK, polícia, kontroly originality a pod.), súkromné osoby aj autoservisy oznámiť podozrenie alebo odhalenie manipulácie Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI). Požadované sú všetky údaje, ktoré boli schopné zistiť, najmä značku a typ vozidla, evidenčné číslo a ak je to možné, aj VIN.

11. Elektronické diaľničné známky

Slovensko od 1. januára prechádza na systém elektronických diaľničných známok. Známky bude možné zaplatiť cez internet, pomocou mobilnej aplikácie a na predajných miestach, najmä na čerpacích staniciach. Výnimkou je iba január, keď ešte platia najmä ročné a mesačné známky. Počnúc 1. februárom však slovenské nálepky z čelných skiel definitívne zmiznú.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia