K novému zákonu o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke sme zverejnili sériu článkov a v jednom sme spomínali nové pravidlá v súvislosti s manipuláciou odometrov. Bližšie informácie teraz priniesla Technická služba kontroly originality Iris Ident. Keďže ide o dôležité informácie a Iris Ident požaduje nemeniť ani nedopĺňať text, zverejňujeme jeho informácie v plnom znení bez akéhokoľvek zásahu redakcie do obsahu.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Iris Ident o zmenách v zákone

Nový zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke prináša podstatné zmeny aj pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktorým súčasný zákon zakazoval uvádzať, sprístupňovať, ponúkať na trhu v SR vozidlá, na ktorých došlo k neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo k neoprávnenej manipulácii s odometrom, alebo inak sprostredkovávať ich predaj na trhu v SR.

S účinnosťou od 20. mája 2018 to už neplatí, ak je informácia o neoprávnenej manipulácii so zobrazovanou hodnotou odometra alebo o neoprávnenej manipulácii s odometrom zverejnená pred uvedením, sprístupnením alebo sprostredkovaním predaja a k vozidlu je pripojený výpis z registra prevádzkových záznamov vozidla (tzv. „ODO-Pass“).

Referenčnými údajmi pre posúdenie neoprávnenej manipulácie so zobrazovanou hodnotou odometra cestného motorového vozidla sú údaje evidované v registri prevádzkových záznamov vozidiel (RPZV) spolu s údajmi z európskej komunikačnej platformy EUCARIS (ODO-Pass EU). Na iné „certifikáty“ a informácie sa nebude pre účely zákona prihliadať. Ak má, napríklad, servis údaje preukazujúce manipuláciu, je povinný tieto údaje zaznamenať do RPZV, inak sa na ne nebude prihliadať ako na údaje preukazujúce manipuláciu.

RPZV zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v roku 2016 ako súčasť celoeurópskeho projektu proti podvodom s odometrami. V registri je archivovaný každý záznam o vygenerovaní výpisu s časovou známkou vygenerovania, a tento je dostupný Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI). Ak k vozidlu nebude v RPZV vygenerovaný výpis v čase jeho predaja po 20. máji 2018, čiže k predávanému vozidlu nebol pripojený výpis a dodatočne sa preukáže, že v čase predaja boli zmanipulované najazdené kilometre, tak SOI za nesplnenie povinnosti uloží pokutu od 3 000 Eur do 100 000 Eur, alebo pri opakovanom porušení zruší živnosť. Výpisom sa preukazuje hlavne prevádzkovateľ vozidla pri jeho predaji, preto je jeho vytlačenie viazané na vykonanie niekoľkých kontrolných úkonov na vozidle a na poskytnutie osvedčenia o evidencii časť I. (čipového eOE).

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia podnikajúci s autami majú od 20. mája 2018 povinnosť zasielať informácie o vozidlách do RPZV (tzv. „prispievatelia“). Podrobné informácie ustanovuje § 48 ods. 3 citovaného zákona č. 106/2018 Z.z. Zaslaním informácií je zároveň splnená oznamovacia povinnosť, podľa ktorej osoby, ktoré zistia neoprávnenú manipuláciu so zobrazovanou hodnotou odometra alebo neoprávnenú manipuláciu s odometrom cestného motorového vozidla, sú povinné bezodkladne oznámiť Slovenskej obchodnej inšpekcii všetky im známe identifikačné údaje.

Prispievatelia sú zároveň oprávnení dostávať a tlačiť údaje z RPZV formou požadovaného výpisu. Výpis je v súčasnosti dostupný vo všetkých pracoviskách kontroly originality vozidiel. Niektoré z nich disponujú mobilnou technikou schopnou skontrolovať odometer, vyhotoviť fotodokumentáciu a vytlačiť výpis na dohodnutom mieste. Ďalšie informácie nájdete na stránke Registra prevádzkových záznamov.

Autobild.sk komentuje

Tvorcovia zákona prišli naozaj so šalamúnskym riešením. Stáčanie kilometrov je totiž podvodom iba vtedy, ak slúži na obohatenie na úkor kupujúceho, čiže bez jeho vedomia. Pokiaľ však predávajúci informáciu o stočenom odometri zverejní vopred a podloží ju výpisom, je už len na zvážení kupca, či takéto auto kúpi. Otázka za milión znie, koľko majiteľov bude pri predaji auta natoľko čestných, že manipuláciu priznajú. Cieľom stáčania je totiž dostať za auto viac, než by sa vzhľadom na počet najazdených kilometrov patrilo. Až čas však ukáže, či sa úmysel tvorcov zákona naozaj naplnil.

Zdroj: Soňa Zverková