Poradca Na týchto 9 benzínkach mali nekvalitné palivá

Foto: Dreamstime

21.3. 2017 13:36 Nie všade tankujeme kvalitný benzín a naftu. Slovenská inšpekcia životného prostredia vlani odhalila nedodržanie parametrov palív na deviatich čerpacích staniciach, celkovo v desiatich vzorkách a 12 parametroch.

Kvalita palív pochopiteľne zaujíma každého motoristu nezávisle od toho, či jazdí na malom mestskom približovadle alebo veľkom cestnom krížniku. Kvalitu palív na čerpacích staniciach pravidelne kontroluje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) v spolupráci s akreditovaným laboratóriom VÚRUP.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Kontroly sa vykonávajú v troch etapách. V prvých a posledných dvoch mesiacoch roka sa kontroluje kvalita zimných palív, od apríla do septembra kvalita letných. Odber vzoriek zabezpečujú príslušné inšpektoráty v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach, pričom sa odoberá benzín, nafta, skvapalnený ropný plyn (LPG) a motorový plynový olej (MPO) pre lode.

SIŽP vlani vykonala celkom 159 kontrol a odobrala 437 vzoriek motorových palív, z toho 210 vzoriek benzínov, 200 vzoriek motorovej nafty, 26 vzoriek LPG a jednu vzorku MPO.

Nedodržanie požadovanej kvality bolo zistené na deviatich čerpacích staniciach, celkovo v desiatich vzorkách motorových palív a v 12 kvalitatívnych parametroch. Analýzou u štyroch vzoriek benzínov bolo preukázané nedodržanie šiestich limitných hodnôt, v piatich vzorkách nafty sa ukázalo nedodržanie piatich limitných hodnôt a v jednej vzorke LPG nedodržanie jednej limitnej hodnoty.

Inšpekcia vlani uložila čerpacím staniciam päť pokút v celkovej výške 3 450 eur, z toho tri pokuty vo výške 2 700 eur boli uložené za kontroly vykonané ešte z roka 2015. Ďalšie správne konania o uložení pokút budú začaté v roku 2017.

Na týchto 9 benzínkach mali nekvalitné palivá
Zdroj: SIŽP

Čerpacie stanice, ktoré nedodržali normy

1. BATAX spol. s r.o. Rovinka

Čerpacia stanica: ČS Batax Rovinka

Druh paliva: motorová nafta

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter: obsah metylesterov mastných kyselín (FAME)

- zistená hodnota: 8,7 % V/V

- maximálny povolený limit: 7 % V/V

Druh paliva: motorová nafta (Evolution)

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter: obsah metylesterov mastných kyselín (FAME)

- zistená hodnota: 8,5 % V/V

- maximálny povolený limit: 7 % V/V.

Pokuta: správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

Pokiaľ nafta obsahuje viac biozložiek, dochádza k zníženiu jej oxidačnej stability. V praxi to znamená tvorbu polymérnych zlúčenín a úsad na vstrekovacích tryskách, čo môže vyústiť do zvýšenia dymivosti motora, zanášania palivových filtrov a skrátenie ich výmenných intervalov.


2. JURKI-HAYTON s.r.o. Bratislava

Čerpacia stanica: JURKI Tovarníky

Druh paliva: BA 95 Natural

Počet nedodržaných parametrov: 3

Nedodržané parametre:

a) destilácia – odparené percento pri 150°C: 70,8 % V/V

- minimálny požadovaný limit: 75 % V/V

b) oktánové číslo výskumnou metódou: 91,2

- požadovaný limit: 95

c) oktánové číslo motorovou metódou: 81,9

- minimálny požadovaný limit: 85

Pokuta: Správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

Pri destilačnej skúške sa meria, v akom teplotnom rozmedzí sa destilujú uhľovodíky prítomné v palive. Odchýlka destilačnej krivky od noriem znamená väčšiu alebo menšiu prchavosť. Mohlo by to vyvolať problémy pri studenom štarte s následným nepravidelným chodom motora a slabou akceleráciou. Určité riziká sa týkajú aj horúceho štartu, čiže po krátkom zastavení motora po predchádzajúcom vysokom výkone. V extrémnom prípade môže dôjsť až k poškodeniu motora a katalyzátora a spečeniu piestnych krúžkov.

V prípade príliš nízkeho oktánového čísla dochádza k detonačnému spaľovaniu, ktoré motoristi neraz nesprávne označujú ako „klepanie ventilov“. Ak má benzín nižšie oktánové číslo než to, na ktoré je nastavený motor, znižuje sa jeho výkon i životnosť, rastie spotreba a aj obsah toxických látok vo výfukových plynoch. V starších motoroch bez adaptívnych mechanizmov môže v extrémnom prípade dôjsť k poškodeniu piestov. Elektronika v novších motoroch zmení nastavenia, čím však klesá výkon a účinnosť.


 

3. ERAL, s.r.o., Šávoľská cesta 1811/24A, 986 01 Fiľakovo

Čerpacia stanica: Fiľakovo

Druh paliva: BA Super 95

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- obsah benzénu: 1,05 %

- maximálny povolený limit: 1 %.

Pokuta: 350 eur

Možné dôsledky:

Zvýšený obsah benzénu môže mať negatívny vplyv na spaľovanie a emisie, nakoľko benzén je prchavá látka a pri úniku do ovzdušia z výfukových plynov môže poškodiť zdravie.


4. Alfréd Juríček - KAMENÁR, I. Krasku 803/55, 963 01 Krupina

Čerpacia stanica: Krupina

Druh paliva: LPG

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- tlak pár: 72 kPa

- minimálny povolený limit: 150 kPa

Pokuta: 400 eur

Možné dôsledky:

Nízky tlak pár LPG môže spôsobovať problémy najmä v zime. Ak tlak pár pri zimných teplotách klesne pod atmosferický tlak, klesá výkon motora, ktorý nemá dostatok paliva, alebo sa motor úplne zastaví. Nízky tlak pár býva opäť spôsobený vyšším obsahom butánu, u ktorého je pri teplotách pod 0°C tlak pár nižší ako tlak okolitého vzduchu. Preto sa v zime predáva LPG s vyšším obsahom propánu ako butánu.


5. BALTYRE, s.r.o., Slatinská 1710, 018 61 Beluša

Čerpacia stanica: Beluša

Druh paliva: BA 95 Natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- oktánové číslo motorovou metódou: 83,8

- minimálny povolený limit: 85 %

Pokuta: správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

V prípade príliš nízkeho oktánového čísla dochádza k detonačnému spaľovaniu, ktoré motoristi neraz nesprávne označujú ako „klepanie ventilov“. Ak má benzín nižšie oktánové číslo než to, na ktoré je nastavený motor, znižuje sa jeho výkon i životnosť, rastie spotreba a aj obsah toxických látok vo výfukových plynoch. V starších motoroch bez adaptívnych mechanizmov môže v extrémnom prípade dôjsť k poškodeniu piestov. Elektronika v novších motoroch zmení nastavenia, čím však klesá výkon a účinnosť.


6. COMI s.r.o., Stropkov

Čerpacia stanica: Stropkov

Druh paliva: BA 95 Natural

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- obsah benzénu: 1,08 %

- maximálny povolený limit: 1 %

Pokuta: správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

Zvýšený obsah benzénu môže mať negatívny vplyv na spaľovanie a emisie, nakoľko benzén je prchavá látka a pri úniku do ovzdušia z výfukových plynov môže poškodiť zdravie.


7. MN FORTE, s.r.o., Mníšek nad Hnilcom

Čerpacia stanica: Mníšek nad Hnilcom

Druh paliva: motorová nafta

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- hustota pri 15 °C: 845,8 kg/m3

- maximálny povolený limit: 845 kg/m3

Pokuta: správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

Nafta s väčšou hustotou má horšiu atomizáciu (rozprášenie na drobné čiastočky), ale zároveň väčšiu prieraznosť lúča. Pri rovnakom vstreknutom objeme poskytne ťažšia nafta vyšší výkon vďaka väčšiemu množstvu dodaného tepla.


8. TESCO STORES SR, a.s., Bratislava

Čerpacia stanica: Michalovce

Druh paliva: motorová nafta

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- hustota pri 15 °C: 845,4 kg/m3

- maximálny povolený limit: 845 kg/m3

Pokuta: správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

Nafta s väčšou hustotou má horšiu atomizáciu (rozprášenie na drobné čiastočky), ale zároveň väčšiu prieraznosť lúča. Pri rovnakom vstreknutom objeme poskytne ťažšia nafta vyšší výkon vďaka väčšiemu množstvu dodaného tepla.


9. SK-fuel, s.r.o.., Spišské Vlachy

Čerpacia stanica: Spišské Vlachy

Druh paliva: motorová nafta

Počet nedodržaných parametrov: 1

Nedodržaný parameter:

- hustota pri 15 °C: 845,7 kg/m3

- maximálny povolený limit: 845 kg/m3

Pokuta: správne konanie vo veci uloženia pokuty bude začaté v roku 2017

Možné dôsledky:

Nafta s väčšou hustotou má horšiu atomizáciu (rozprášenie na drobné čiastočky), ale zároveň väčšiu prieraznosť lúča. Pri rovnakom vstreknutom objeme poskytne ťažšia nafta vyšší výkon vďaka väčšiemu množstvu dodaného tepla.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia