Kúpa ojazdeného vozidla je vždy stávka a do nemalej miery riskantná. Na stav vozidla nevplýva ani tak počet najazdených kilometrov či rok výroby, ako skôr štýl jazdy majiteľa, údržba a starostlivosť. Práve tieto faktory môžu spôsobiť, že hoci auto vyzerá navonok ako cukrík, v skutočnosti to môže byť pasca so zabudovaným samodeštrukčným mechanizmom.

Motorista má pri kúpe jazdenky v zásade len dve možnosti: autobazár alebo súkromnú osobu cez inzerát. Obidve možnosti majú svoje výhody aj nevýhody. Auto od súkromnej osoby môže byť aspoň teoreticky lacnejšie, napríklad, bez poplatku, ktorý si účtuje autobazár. Na druhej strane môže byť oveľa rizikovejšia, nakoľko pri odhalení vážnych technických problémov sa budete svojich práv domáhať veľmi ťažko. Akonáhle sa začne bývalý majiteľ zatajovať a prestane komunikovať, zostane vám len žaloba. V prípade autobazáru máte predsa len možností viac.

Ilustračná snímka.
Zdroj: Dreamstime

1. Technický stav

Najčastejším problémom kupcov býva technický stav, ktorý nezodpovedá popisu. Je veľmi dôležité poznať stav vozidla ešte pred podpísaním zmluvy a zaplatením. Tu existujú hneď dve resp. tri možnosti. Tou prvou je privolať priamo na miesto dôveryhodného mechanika. Neodporúčame spoliehať sa na „známeho, ktorý sa vyzná“. Mal by to byť človek, ktorý s autami reálne pracuje a vie, kam a na čo sa má pozrieť. Druhou možnosťou je zájsť do vami zvoleného autoservisu a nechať auto dôkladne pozrieť, vrátane kontroly podvozku na zdviháku alebo nad jamou. Alternatívou k druhej možnosti je návšteva stanice technickej a emisnej kontroly, kde by mohli vyplávať inak skryté problémy.

2. Kúpna zmluva

Ďalším krokom býva obvykle podpísanie kúpnej zmluvy. Okrem ceny či osobných údajov kupujúceho a predávajúceho musí zmluva obsahovať určité špecifické údaje. V prvom rade musí byť vozidlo nezameniteľne identifikované. Nestačí napísať značku, typ a evidenčné číslo. Mali by tam figurovať aj farba, zdvihový objem, VIN číslo, rok výroby a číslo osvedčenia o evidencii. Ďalšou dôležitou súčasťou zmluvy je dohoda, v akom momente dôjde k zmene vlastníctva, napríklad, zaplatením uvedenej sumy, prepisom a podobne.

Hoci zmluva podpísaná obidvomi stranami je platná aj bez notárskeho overenia podpisov, pokiaľ kupujete auto od súkromnej osoby, je dobré obetovať čas aj poplatok a nechať podpisy notársky overiť. Najlepším riešením je podpísať zmluvu priamo u notára. Vtedy sa totiž stáva overeným úradným dokumentom a predávajúci ani kupujúci sa z nej nemôžu „vyzuť“.

Keďže ide o ojazdené vozidlo, je potrebné počítať s jeho opotrebovaním. Predávajúci však musí vopred oboznámiť kupujúceho so všetkými vadami a tie sa musia uvádzať aj v zmluve. Trvajte na tom, aby všetky vady, aj tie najmenšie, boli v zmluve presne uvedené. V zmluve musí byť jasne uvedené, že kupujúci si je vedomý týchto chýb a predávajúci nezatajil žiadne informácie o technickom stave vozidla.

V súvislosti s kúpnou zmluvou chceme upozorniť, že zmluva nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou. Pri kúpe či predaji vozidla, a to aj z autobazáru, najčastejšie platí Občiansky zákonník. Ten pripúšťa viaceré možnosti odstúpenia od zmluvy, napríklad, aj vtedy, ak zmluva bola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok.

3. Skryté vady

Predávajúci aj kupujúci musia mať možnosť odstúpiť od zmluvy bez ohľadu na to, či ide o zmluvu s autobazárom alebo súkromnou osobou. Úplne postačí odkázať na ustanovenia Občianskeho zákonníka a tým je v podstate povedané všetko. Napríklad: „V otázkach, ktoré nie sú výslovne v zmluve ustanovené, sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.“

Občiansky zákonník o kúpe vozidla od súkromnej osoby.
Zdroj: Slov-LEX
Občiansky zákonník o kúpe vozidla z autobazáru.
Zdroj: Slov-LEX

A tu sa dostávame k otázke vady. Občiansky zákonník v § 597 rieši častú situáciu, keď vozidlo malo určitú vadu už v momente jeho kúpy, no prejaví sa až neskôr a predávajúci na ňu neupozornil. Podľa právnikov predávajúci nesie objektívnu zodpovednosť. To znamená, že nie je rozhodujúce, či o tejto vade vedel alebo nie. Podľa tohto ustanovenia má kupujúci nárok na zľavu resp. vrátenie časti ceny vozidla. A ak je chyba neopraviteľná, napríklad, neodborná oprava nosného rámu po nehode, môže od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie celej sumy. Auto musí pochopiteľne odovzdať pôvodnému majiteľovi.

Rovnaký princíp sa týka aj stočeného odometra. Podľa Občianskeho zákonníka môže kupujúci odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak vozidlo nemá deklarované vlastnosti. A upravený počet najazdených kilometrov je presne vlastnosť, ktorú auto nemá napriek tomu, že bola uvedená v zmluve.

Otázkou skrytých vád sa zaoberal aj Súdny dvor EÚ, ktorého rozhodnutia sú záväzné. Podľa jeho rozhodnutia zodpovednosť za poruchu, neuvedenú v zmluve, do šiestich mesiacov od kúpy padá na predajcu. Kupujúci nemusí dokazovať chybu auta a má nárok na bezplatnú opravu, výmenu alebo zrušenie zmluvy, čiže vrátenie peňazí. Podrobnejšie sme sa rozhodnutiu Súdneho dvora venovali v staršom článku:

Akonáhle predávajúci alebo kupujúci od zmluvy odstúpi, zmluva sa ruší od úplného začiatku. Ako keby ani neexistovala. To znamená, že predávajúci resp. autobazár musí vrátiť peniaze a kupujúci zas vráti auto. Teoreticky máte nárok na vrátenie celej sumy, ibaže by ste podpísali zmluvu, ktorá autobazáru alebo predávajúcemu umožňuje ponechať si časť kúpnej ceny. Občiansky zákonník túto možnosť pripúšťa.

Odporúčame preto, aby ste nepodpísali nič, kým si zmluvu dôkladne neprečítate. V prípade autobazárov môže zmluva odkazovať na všeobecné obchodné podmienky (VOP). Auto nie je práve malá investícia, preto si doprajte čas a VOP si určite preštudujte. Aj tu však platí zásada, že zmluva a teda aj VOP nesmú byť v rozpore so zákonom. Pokiaľ máte pochybnosti, auto nekupujte alebo navrhnite, že donesiete vlastný návrh zmluvy.


Rady a tipy stručne

1. Preverte technický stav vozidla, odporúčame nechať ho skontrolovať vo vami vybranom servise. Nespoliehajte sa na čestnosť predávajúceho. Ani vtedy, ak ide o vášho priateľa alebo známeho.

2. Overte si na internetových registroch, či vozidlo nie je v pátraní alebo v exekúcii.

3. Dôkladne si preštudujte zmluvu a presvedčte sa, že obsahuje aj možnosť odstúpenia od zmluvy. Minimálne musí obsahovať odkaz na Občiansky zákonník.

4. Ak zmluva s autobazárom obsahuje všeobecné obchodné podmienky, preštudujte si ich. Zmluva ani VOP nesmú byť v rozpore s platnou legislatívou. Ak máte pochybnosti, poraďte sa s právnikom alebo auto nekúpte.

5. Trvajte na tom, aby v zmluve boli uvedené všetky vady, aj tie najmenšie. Nedajte sa odbiť tvrdením, že je to maličkosť.

6. Pokiaľ sa vozidlo pokazí do 6 mesiacov od kúpy, podľa Súdneho dvora EÚ môžete žiadať vrátenie sumy potrebnej na opravu alebo vyzvať predávajúceho, aby vozidlo nechal na vlastné náklady opraviť. Ak auto nie je možné opraviť alebo náklady na opravu prevýšia jeho cenu, môžete od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie celej sumy výmenou za vrátenie vozidla.


Zdroj: Soňa Zverková