Znalosť významu dopravných značiek patrí k základným vedomostiam každého vodiča. Aspoň teoreticky. Existujú však značky, ktoré si vodiči mýlia, nechápu správne ich zmysel alebo ich skrátka ignorujú, lebo im to práve v tom okamihu nevyhovuje. Vybrali sme niekoľko základných a častých značiek, u ktorých často dochádza k omylu alebo nesprávnemu pochopeniu.

1. Zákaz zastavenia, zákaz státia

Dopravné značky.
Zdroj: Slov-Lex

Zastavenie definuje zákon o premávke ako „uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu“. To znamená, že nie je presne určený čas, ktorý odlíši zastavenie od státia. Policajti budú pochopiteľne prihliadať na konkrétnu situáciu, no v zásade sú rozdiely jasné. Napríklad, ak prídu ku vám sťahováci a hodinu budú vykladať alebo nakladať nábytok, stále v podstate hovoríme len o zastavení. Pokiaľ však niekde odstavíte auto, zamknete ho a na päť minút vybehnete do potravín kúpiť chlieb, už hovoríme o státí.

Niečo iné je zastavenie vozidla, ktoré zákon definuje ako „prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča“. Ide, napríklad, o dávanie prednosti v jazde alebo núdzový prípad, ktorým je porucha vozidla. Pokiaľ ide o poruchu auta a vy ho musíte odstaviť v úseku zákazu státia alebo zastavenia, platí povinnosť označiť vozidlo ako prekážku cestnej premávky, čiže musíte použiť výstražný trojuholník. Bez neho porušujete zákaz so všetkými dôsledkami. Trojuholník sa umiestňuje vo vzdialenosti najmenej 50 m za autom, na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m. V obci môže byť táto vzdialenosť kratšia. Pozor, podľa zákona musíte použiť výstražnú funkciu smeroviek aspoň dovtedy, kým umiestnite trojuholník.

 Podobnú funkciu plnia aj vodorovné značky, konkrétne prerušovaná a súvislá žltá čiara. Tieto čiary sú namaľované pozdĺž okraja vozovky. Prerušovaná znamená zákaz státia, súvislá zákaz zastavenia.