Slovenský parlament minulý týždeň v treťom čítaní schválil úplne nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke, ktorý od mája tohto roka nahradí doterajší zákon č. 725/2004. Najväčšie zmeny sa dotknú spôsobu zakladania a vedenia staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly a kontroly originality. K zákonu pribudne aj množstvo vyhlášok a vykonávacích predpisov, z ktorých niektoré už boli schválené, iné sú ešte v pripomienkovom konaní.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Nakoľko ide o vyše 1 000 strán právneho textu, budeme informácie o zmenách, ktoré sa dotknú verejnosti, prinášať postupne tak, ako sa s pomocou odborníkov z oblastí technickej a emisnej kontroly a kontroly originality prelúskame znením zákona a vyhlášok a porovnáme ich s doterajšími predpismi. Medzičasom sme však identifikovali štyri hlavné zmeny, ktoré týkajú bežných vodičov.

1. Technická kontrola

Z predbežnej analýzy vyplýva, že v zásade sa z hľadiska rozsahu technickej kontroly nič nemení. Z vyhlášky, ktorá je ešte v medzirezortnom pripomienkovom konaní, však vyplynulo, že sa menia intervaly technických kontrol. Pre niektoré vozidlá boli zrušené úplne a pre iné sa lehoty predĺžia. Tieto zmeny sa však netýkajú osobných vozidiel (M1) ani úžitkových áut (N1). V nasledujúcom texte identifikujeme kategórie vozidiel, ktorých sa dotknú plánované zmeny.

Malé motorky

Technické kontroly sa rušia pre motocykle a trojkolky kategórií L1e a L2e, ktoré museli doteraz absolvovať prvú TK po štyroch rokoch a následne v štvorročných intervaloch. Kategóriu L1e tvoria malé motocykle a L2e malé trojkolky so zdvihovým objemom do 50 cm3, maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 45 km/h a maximálnym trvalým menovitým (elektromotory) alebo čistým (spaľovacie motory) výkonom do 4 kW.

Veľké motorky, štvorkolky a traktory

Výrazná zmena sa dotkne motocyklov kategórií L3e až L7e, traktorov a prívesov. Podľa doteraz platného zákona museli veľké motocykle (L3e), motocykle s postranným vozíkom (L4e), veľké trojkolky (L5e), malé štvorkolky (L6e), veľké štvorkolky (L7e) a prípojné vozidlá do 3,5 tony (O1 a O2) absolvovať prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch a následne každé dva roky. Rovnaké lehoty mali aj kolesové traktory a prívesy za traktory.

Po novom sa lehota prvej kontroly predlžuje na šesť rokov a následne každé štyri roky. Pozor, v novej vyhláške dochádza k rozdeleniu lehôt pre traktory. Predĺžené lehoty sa týkajú iba kolesových traktorov s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou do 40 km/h. Pre traktory s vyššou maximálkou sa lehoty nemenia, čiže stále platí 4+2.

2. Emisná kontrola

Najväčšou zmenou v prípade emisnej kontroly je zavedenie trojstupňového hodnotenia. Kým doteraz môže byť vozidlo buď „spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“, po novom pribudne aj stupeň „dočasne spôsobilé“. Väčšina chýb, ktoré doteraz diskvalifikovali vozidlo z premávky spadne práve do novej kategórie. V takom prípade musí vozidlo do 60 kalendárnych dní absolvovať opakovanú emisnú kontrolu. Ak sa pri opakovanej kontrole zistí rovnaká vážna chyba alebo vodič nedodrží 60-dňovú lehotu, vozidlo sa automaticky stáva nespôsobilé.

Nasledujúca tabuľka môže vyvolať určitý zmätok a obavy z rozšírenia rozsahu emisnej kontroly. V tejto súvislosti musíme upozorniť, že emisná kontrola nepozostáva len zo samotného merania, ale obsahuje aj ďalšie úkony, napríklad, vizuálnu kontrolu častí motora relevantných z hľadiska emisií. Pokiaľ teda absolvujete emisnú kontrolu spolu s technickou, kontroluje sa všetko naraz. Všetky uvádzané úkony, s výnimkou merania, sú vizuálne.

Nové členenie chýb
Zdroj: AUTO BILD
Nové členenie chýb
Zdroj: AUTO BILD

3. Register prevádzkových záznamov vozidiel

Úplnou novinkou je rozšírenie funkcií Registra prevádzkových záznamov vozidiel, do ktorého sa „zaznamenáva zobraxzovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti (ďalej len „odometer“) cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla a do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra“. Tieto informácie si budú môcť členské krajiny zdieľať medzi sebou a národné registre sa podľa nášho názoru časom prepoja do jedného celoeurópskeho. Zákon už teraz počíta s tým, že pri predaji slovenského auta do cudziny automaticky sa budú posielať aj údaje o odometri z nášho registra.

Do registra musí bezplatne posielať informácie o stave odometra celý rad inštitúcií a firiem. Nejde len o stanice technickej kontroly, pracoviská emisnej kontroly a kontroly originality. Do systému musia okamžite posielať údaje aj všetky servisy bez výnimky, autobazáry, poisťovne (obhliadky vozidiel po nehode) alebo leasingové spoločnosti (pri uzatvorení zmluvy). Podľa zákona tieto údaje posielajú do registra aj bez predchádzajúceho súhlasu majiteľa vozidla.

4. Emisná plaketa

Úplnou novinkou je aj zavedenie emisnej plakety, ktorá oprávňuje vozidlo k vjazdu do tzv. nízkoemisných zón. Pravdepodobne ide o prípravu na čas, keď takéto zóny začnú vznikať aj na Slovensku, hoci s ich vznikom už počíta aj novela zákona o ovzduší z decembra minulého roka.

Emisné plakety budú nálepky, ktoré sa budú nalepovať na dolný pravý okraj čelného skla, zhruba do miest, kde sa dnes nachádzajú nálepky z technickej a emisnej kontroly. Plakety budú zobrazovať emisnú triedu vozidla alebo druh pohonu, na základe čoho bude vozidlu povolený alebo zakázaný vjazd do nízkoemisnej zóny. Emisnú plaketu môžu okrem elektromobilov a vozidiel s vodíkovými článkami získať autá s emisnou triedou od Euro 3. Staršie vozidlá na ňu nárok nemajú.

Emisné plakety
Zdroj: AUTO BILD
Zdroj: Soňa Zverková